Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna http://www.spsz.szczebrzeszyn.info/

Stowarzyszenie powstało 20 kwietnia 2004 roku. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000217798 dnia 22.09.2004 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz statutu.

            Cele stowarzyszenia:

 1. promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą,
 2. stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom,
 3. prace na rzecz zachowania  materialnych i niematerialnych zabytków Szczebrzeszyna,
 4. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
 5. rozwój świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie inicjuje różne działania instytucji i organizacji mające na celu promowanie naszego miasta. Dlatego między innymi działaniami wydaje miesięcznik”Chrząszcz”, mający za zadanie zapoznawanie mieszkańców miasta i gminy z piękną historią a także teraźniejszością miejscowości, w której mieszkają. Gazeta w ilości 200 – 250 egzemplarzy rozchodzi się w ciągu dwu dni. Niektórzy mieszkańcy wysyłają egzemplarze gazety swoim rodzinom w kraju i za granicą.

Bardzo ważnym zadaniem jest przypominanie ludzi, którzy zapisali się pięknie w historii miasta i gminy, także tych, którzy obecnie się w tę historię wpisują: działaczy gospodarczych, ludzi związanych ze szkolnictwem i opieką zdrowotną, twórców – artystów działających na terenie naszego miasta i gminy. W tym celu stowarzyszenia będzie prowadzić działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości “Roztocze”
http://www.republika.pl/sptroztocze/

z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 13. Utworzone zostało wdniu 14 sierpnia 2001r, wówczas jako Stowarzyszenie Profilaktyczno -Edukacyjne “RAZEM” w Zwierzyńcu Koło w Szczebrzeszynie. Następnie pod nazwąStowarzyszenie Promowania Trzeźwości “Roztocze” w Szczebrzeszynie, funkcjonuje od 16 kwietnia 2002r, po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej. Jest instytucją niosącą pomoc ludziom z problemem alkoholowym. Stowarzyszenie liczy 43członków.Priorytetowe cele działania stanowią:

 • praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków odurzających,
 • praca z rodzinami osób uzależnionych,
 • praca w środowiskach patologicznych i zagrożonych przestępczością.

W ramach Stowarzyszenia działają grupy wsparcia – AA i Al.-Anon. W siedzibie Stowarzyszenia działa ponadto Punkt konsultacyjno -informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w którym dyżury pełnią, w każdą środę i czwartek w godz.17.00 – 19.00, psycholog,terapeuta i prawnik. Ponadto czynny jest telefon zaufania. Działalność Punktu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców GminySzczebrzeszyn, jak i gmin ościennych. SPT “Roztocze” prowadzi stałą współpracę z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie w/w organizacji.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Roztocze” w Szczebrzeszynie MUKS

“Roztocze” powstał w lutym 2000r. Klubliczy ogółem 147 członków w wieku szkolnym oraz 38 dorosłych. Klub skupia młodzież z trzech szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącegooraz Gimnazjum w Szczebrzeszynie. Działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona jest w sekcjach: piłka nożna /2 drużyny/, tenis ziemny /2 grupy/, tenis stołowy/2 grupy/, rekreacja /1 grupa/, turystyka, Jiu-Jitsu /1 grupa/.

Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej “Roztocze” w Szczebrzeszynie

Zarejestrowana została w Rejestrze Sądowym w lipcu 2002 r.ASPN “Roztocze” jest członkiem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Oficjalna strona http://www.roztocze.szczebrzeszyn.pl/

Stowarzyszenie Sportowe “Sanus”
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Sądowegow roku 1996. Obecnie liczy 30 członków. Zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenie prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną, a takżemieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn. Cele Stowarzyszenia określone są następująco:

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć integrujących z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Wyposażenie stanowi profesjonalny sprzęt sportowy do ćwiczeń siłowych. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w różnorodnych zawodach. W ostatnim czasie brali czynny udział w turnieju miast Zwierzyniec-Szczebrzeszyn. Byli też organizatorami imprez sportowych, w związku z obchodamirocznicowymi miasta Szczebrzeszyn. Stowarzyszenie Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego jest pierwszym tego typu zgrupowaniem powstałym w 1999 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
Postanowienia ogólne
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto i Gmina Szczebrzeszyn, a siedziba mieści się w Szczebrzeszynie przy ul. Pl. T. Kościuszki 1.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu.

Cele i sposoby działania:

 • sprawowanie opieki nad zabytkami Szczebrzeszyna i okolic
 • działanie na rzecz utworzenia i utrzymania bazy turystycznej w Szczebrzeszynie
 • wytyczanie tras dla turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej
 • sprawowanie opieki nad pomnikami przyrody Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • otoczenie ochroną ginących gatunków roślin, ptaków i zwierząt
 • czuwaniem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • organizowanie wystaw, odczytów i spotkań na temat walorów Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • utworzenie „Małej Galerii Roztocza”
 • redagowanie czasopisma „Region”
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania
 • zorganizowanie w Szczebrzeszynie Muzeum Przyrodniczo-historycznego
 • gromadzenie materiałów o regionie

§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach

Nr konta 09102053560000120200057646

W 2002 roku w czasie obchodów 650-lecia miasta dokonano otwarcia muzeum, niestety ciągła zmiana lokalu i brak miejsca przeznaczonego na ten cel utrudnia funkcjonowanie. Działalność Stowarzyszenia jest bardzo aktywna; wystawy, prelekcje,spotkania z mieszkańcami.
Zapraszamy naukowców, artystów, hobbistów miłośników przyrody i starych miasteczek do odwiedzenia naszego terenu.


Zabytkowy „Dom dyrektora” w zespole Cukrowni „Klemensów”

„Dom dyrektora” w zespole Cukrowni „Klemensów”(obecnie Restauracja & Hotelik Klemens) należącym ówcześnie do Ordynacji Zamoyskich powstał w 1895 roku.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.