Dzisiaj: 2021-11-27, imieniny: Walery, Wilgiusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak: ROK.0050.11.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia  01 lutego 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

Stanowisko pracy: inspektor do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszcona w BIP.


Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)  na okres od 01-06-2021 do 31-05-2022 można składać:

od 1  lutego 2021 roku – drogą elektroniczną, poprzez:

od 1 kwietnia 2021 roku – w formie papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

 • całkowity zakaz przemieszczania się osób znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 (z wyjątkiem wykonywania czynności służbowych, zawodowych lubwykonywania działalności gospodarczej, oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego);
 • do dnia 17 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2:
  • a)  zakaz handlu detalicznego, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 1 ww. rozporządzenia,
  • b)  zakaz prowadzenia działalności usługowej dla właścicieli lub najemców powierzchni usługowej, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 2 ww. rozporządzenia,
  • c)  prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

  W chwili wejścia w życie ww. rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).

page1image43692800

WOJEWODA LUBELSKI

/-/ Lech Sprawka


W Wigilię Urząd Miejski będzie nieczynny

Szanowni Państwo,

informujemy,  że 24 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Szczebrzeszynie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 18 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości jst,,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 


Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.


Ogłoszenie nr 319.2020

319.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057), zgodnie z uchwałą Nr XV/211/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. U. Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2020 roku poz. 5612), Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 • W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa przeznaczając na ten cel kwotę – 140 000 zł

W roku 2020 na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano łącznie kwotę – 129 852,50 zł.  


Informacja dla przedsiębiorców ANTY-COVID

Plakat informujący o szkoleniach i doradztwie zawodowym ANTY-COVID

To już ostatni moment, żeby zgłosić się do projektu. Nabór prowadzony będzie jeszcze tylko przez 10 dni!

Wsparcie będzie realizowane w okresie do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII.

W załączeniu przesyłamy link do spotkania informacyjnego dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie MŚP – „Krok po kroku jak przejść przez ścieżkę rekrutacji”, w ramach projektów realizowanych w oparciu o Rekomendacje Nadzwyczajne Sektorowych Rad ds. sektorów:

 1. wodno-ściekowego i rekultywacji
 2. handlu
 3. zdrowia
 4. odzysku
 5. żywności wysokiej jakości
 6. komunikacji marketingowej
 7. IT

 


Ogłoszenie

Aktualizacja Ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r.

Plik do pobrania: zmiana_ogloszenia_o_naborze_npsz_10_12_2020-1


Informacja GDDKiA o utrudnieniach w dniach 21-22 grudnia  br. na drodze krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn.

W związku z prowadzoną przebudową mostu przez rzekę Wieprz w km 256 +771 drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad oddział w Lublinie informuje,  że w dniach 21-22 grudnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi krajowej.

W dniu 21 grudnia o godzinie 14 planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem połączenia obu nowo wybudowanych połówek mostu.

W celu zminimalizowania drgań na obiekcie ruch na moście przez rzekę Wieprz będzie cyklicznie wstrzymywany na okres do maksymalnie 120 mim.

W czasie trwania utrudnień samochody o masie całkowitej do 3,5 t oraz pojazdy Policji,  Pogotowia i Straży Pożarnej będą kierowane na objazd ulicami Osiedlowa – Chmielna – Orzechowa (Michalów) –  droga wzdłuż Zakładów Tłuszczowych.

Prosimy o wyrozumiałość użytkowników drogi i w miarę możliwości omijanie tego odcinka drogi w ww. terminie.

 

Skan informacji – plik pdf


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.