Dzisiaj: 2022-07-06, imieniny: Dominika, Gotard

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Informacja

 1. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 16 września 2019 r. o powołaniu w gminie Szczebrzeszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., 

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L, Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr. woj. 858). Nr sprawy RZP.271.2.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.

 


Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska – Wielącza. Nr sprawy: RZP.271.1.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Rozporządzenie nr 27 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2019 r.

Rozporządzenie nr 27 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego.


Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 1. wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych oraz opracowanie graficzne i wydruk map z przebiegiem ścieżki przyrodniczo – historycznej Szczebrzeszyn – Kawęczynek
 2. na uzupełnienie i odnowienie oznakowania sieciowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szczebrzeszyn realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Stowarzyszenia : Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn, z dopiskiem OFERTA,do dnia16 września 2019 roku. W przypadku przesłania za pośrednictwem placówki pocztowej liczy się data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Ogłoszenie o przetargu nr ROK.0050.88.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości oraz najmu lokalu użytkowego stanowiących część działki nr 3585 /pow. 569m2, obręb geodezyjny Bodaczów/ przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do dnia 31 marca 2021 r.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Informacja o przebiegu realizacji  inwestycji w gminie.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2019 roku.
 8. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019r.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  c) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych do objęcia dopłatą wynikającą z Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
  e) w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie,
  g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  i) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie i nadania mu statutu,
  j) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
  k) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  l) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  m) w sprawie wyboru ławników.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 

Transmisja na żywo – 18 września 2019 r., godz. 09:00.


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.30.2019

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.29.2019

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.