Dzisiaj: 2021-11-27, imieniny: Walery, Wilgiusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Informacja

logotyp wojewody lubelskiego

Lublin, dnia 27 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu województwa lubelskiego

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazuję treść ogłoszenia, które będzie rozpowszechniane w całym województwie lubelskim, z uprzejmą prośbą o pilne zamieszczenie go na stronach internetowych kierowanych przez Państwa urzędów, a także na stronach wszystkich podległych Państwu jednostek organizacyjnych. Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej- do-szpitala-tymczasowego.

Dziękując za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, wyrażam nadzieję, że wspólnie prowadzone działania informacyjne pozwolą w jak najkrótszym czasie pozyskać kadry niezbędne dla funkcjonowania ww. szpitala, a co za tym idzie, podjąć skuteczną walkę z epidemią SARS-CoV-2 w naszym województwie.

Wojewoda Lubelski /-/
Lech Sprawka

 

link do pliku pdf treścią ogłoszenia: Ogloszenie_WL


Informacja

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”.

Plik do pobrania: KIP_DK_74_2020_09_30-2 /.pdf 8,5 MB/


XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za 2019 rok.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych ustawą o samorządzie gminnym do ich składania za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn, Przedmieście Szperówka, Bodaczów),
  b)w sprawie przyjęcia w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 306 o pow. 0,8467 ha zabudowanej drogą o nawierzchni żużlowej,
  c)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
  d)w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
  e)w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021,
  f)w sprawie zmiany uchwały Nr V/61/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  h)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Ogłoszenie


Ogłoszenie nr ROK. 0050.222.2020

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna 4, na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 25 września 2020 roku na formularzu uwag dwojako:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie,
  Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

Pliki do pobrania:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?ogloszenia=1&rok=2020&mc=9&eid=181


„Polski Produkt Przyszłości”

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni mediowi: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

www.parp.gov.pl/konkursppp


Lublin i Zamość na trasie Festiwalu Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki

Już od 24. września młodzi czytelnicy będą mogli brać udział w niezwykłych wydarzeniach. Ba, nie tylko młodzi, bo jak organizatorzy wielokrotnie podkreślali Festiwal to miejsce dla całych rodzin. 

W przyjaznych przestrzeniach Biblio będzie można spotkać się z Joanną Olech,  Katarzyną Radziwiłł, Grzegorzem Gajkiem i Agnieszką Tyszką. 

W Centrum Spotkania Kultur z Małgorzatą Swędrowska i Olgą Ślepowrońską.  

Fundacja wraz z instytucjonalnymi partnerami zaplanowała także warsztaty z ilustratorami. W Lublinie zagości Tomasz Samojlik, Katarzyna Walentynowicz, Marianna Jagoda i Weronika Żurowska. 

Mistrzowskie warsztaty dla dzieci w Centrum Spotkania Kultur poprowadzi sam Józef Wilkoń – wybitny artysta, ambasador Festiwalu. 

Wydarzeniem szczególnym będzie wernisaż wystawy prac tego artysty – pt. „Ojce i dziatki. Piękno relacji w sztuce Józefa Wilkonia”. To prawdziwa uczta dla koneserów sztuki. Ukłon artystyczny w kierunku idei Festiwalu i zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt współistnienia nie tylko ludzi, ale też świata zwierząt. Znajdziemy tam przenikanie światów, relacyjne zdarzenia, wielowymiarowość emocji. To wszystko wibruje w ilustracji, która urzeka i fascynuje. Na wystawie zostaną zaprezentowane także rzeźby artysty oraz, co szczególnie cenne, dzieła malarskie nieznane polskiej publiczności.  

Ponadto ci, którzy znają projekt podwórek literackich realizowany przez Dom Słów, ucieszą się z jego nowej odsłony. Tym razem dzieci będą odkrywać tajemnice przyrody, a także relacje i zależności pomiędzy nią, a człowiekiem w scenerii Stumilowego Lasu.    

To tam będzie można spotkać niezwykłych gości…  Może nie Kubusia Puchatka, ale na pewno Katarzynę Walentynowicz i Tomasza Samojlika. 

W Domu Słów będzie czekała na dzieci także wystawa zrealizowana przez Instytut Książki – „Kotki, liski, tygryski… czytam o wszystkim!” – ilustracje Józefa Wilkonia z książki: „Pierwsze czytanki dla…” oraz specjalna instalacja inspirowana książką Tiny Oziewicz i Agaty Królak „Masło śpi”.   

Za mało? 

W sobotę Wojciech Widłak odwiedzi miasto partnerskie – Zamość, a dokładniej Książnicę Zamojską, a na profilu FB Festiwalu przez cały weekend będzie odbywał się równoległy program!!!

Całość Festiwalu zwieńczy spotkanie na scenie w lubelskim Centrum Spotkania Kultur  z Michałem Rusinkiem, który tym razem wystąpi w roli tłumacza, bo oto na polski rynek wchodzi znakomita książką Dana Browna (starsi czytelnicy z pewnością kojarzą autora „Kodu Leonarda da Vinci”).

Polski poeta nie tylko w mistrzowski sposób przełożył tekst, ale także wcieli się w postać Maestro! 

Nie sposób tego przegapić! 

Pełny program Festiwalu w Lublinie i Zamościu znajduje się na stronie: https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/ 

Daty Festiwalu: 24-27 września 2020

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Rezerwacja jest jak zawsze obowiązkowa pod adresem: rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl 

oraz wyjątkowo na warsztat: “Typotorby” oraz “Stumilowy las – podwórko literackie”: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl 

Informacje o Festiwalu śledźcie także w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/ 

https://www.instagram.com/festiwal_literatury_dzieciecej 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin


KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w związku z nadchodzącym sezonem grypowym 2020/2021 podkreśla szczególną rolę, szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19.

Główny Inspektor Sanitarny oraz autorytety naukowe rekomendują szczepienia przeciw grypie, podkreślając, że są one uznaną metodą profilaktyki i w istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy. Z danych naukowych wynika, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2 jesienią
i zimą, w czasie epidemii. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem.  Zwiększenie poziomu wyszczepialności przeciwko grypie w Polsce przyczyni się do łagodniejszego przebiegu infekcji –nie tylko wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Eksperci apelują, że w tym roku, niezależnie od przynależności do grup zwiększonego ryzyka, wszyscy powinni zaszczepić się przeciw grypie.

W tym roku pacjenci będą mieli zapewnioną szerszą refundację szczepień. Bezpłatne szczepionki będą dla seniorów powyżej 75 roku życia. Na 50% refundację mogą liczyć osoby
w wieku 65-74 lata, osoby w wieku od 18-64 lat z chorobami współistniejącymi, kobiety
w ciąży oraz dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat. Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej, dla pozostałych grup będą szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciw grypie w pełnej odpłatności.

Jak wynika z danych Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy refundowane szczepienia przeciw grypie będą dostępne:

 • dla seniorów 65+ i 75+ – już w aptekach
 • dla dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat – forma donosowa – druga połowa września
 • dla osób od 18 do 65 roku życia, chorych przewlekle (po transplantacji narządów, chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe,
  w stanach obniżonej odporności, w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz kobiet w ciąży – przełom września i października.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zachęca do włączenia się w akcję szczepień przeciwko grypie.

Pamiętajmy, że szczepienia chronią nie tylko nas ale i nasze rodziny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu

 

Materiały edukacyjne:


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Wojewoda Lubelski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Lublin, 15 września 2020 roku godz. 10.00 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Błękitna

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szczególnie serdecznie zapraszamy reprezentantów firm (właścicieli, kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą Lubelskim. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się tutaj.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie od Wojewody LubelskiegoPl


OGŁOSZENIE – stypendia szkolne

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 upływa  w dniu 15.09.2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów  języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych w dniu 15.10.2020r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Dochód nie może przekroczyć 528 zł. na osobę.

Wnioski można pobrać na stronie szczebrzeszyn.pl oraz w pokoju nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Informacji telefonicznej udzielamy pod numerem telefonu 84 6821 222.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek o stypendium szkolne

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zasiłek szkolny


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.