Dzisiaj: 2024-02-26, imieniny: Mirosław, Aleksandr

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

XL Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XL Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2017r.  – założenia na 2018r.
 7. Problematyka kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 8. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  d) podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów,
  e) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczebrzeszyna,
  f) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


Szkolenie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zapraszają na szkolenie

„Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2018 r oraz płatności w ramach wybranych działań prow 2014-2020, w tym e-wniosek”

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.02.2018 r o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta w Szczebrzeszynie w sali nr 2.


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 luty 2018 r. /poniedziałek/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


realizacja projektu „HI(my)STORY”.

W ramach platformy „Zwolnieni z Teorii”, grupa  zamojskich licealistek (Wiktoria Budzyńska – III LO, Milena Czop – II LO, Anna Kaszyca – III LO, Wiktoria Magdziak – I LO i Klaudia Zych – II LO) i absolwentek gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie, realizuje projekt pod nazwą „HI(my)STORY”.  


Ogłoszenie nr 28.2018

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


jubileusz 50-lecia małżeństwa

7 lutego br. w Wiejskim Klubie Kultury w Kawęczynie odbyła się uroczystość  50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur  udekorował jubilatów  medalami oraz w asyście wiceburmistrz Marii Loc –Oczkoć i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Mirosławy Sawic  wręczył pamiątkowe dyplomy.  


Oferta ustalenia przebiegu granic dotyczy sprawy RG.6830.4.2017

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów, wychowanków oraz wskaźnika zwiększającego kwotę dotacji dla szkół podstawowych w 2018 roku.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Szczebrzeszyn ogłasza:

 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku na 1 dziecko wynosi: 7384,32 zł rocznie (615,36 zł miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 22wychowanków.
 3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku na 1 dziecko wynosi: 5 502, 73 zł rocznie (458,56 zł miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 25 wychowanków.
 5. Wskaźnik zwiększający kwotę dotacji dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi: 1,386.
 6. Wskaźnik zwiększający kwotę dotacji dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi wynosi: 1,304.
 7. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, położonych na terenie miasta, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 346 uczniów.
 8. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, położonych na terenie wsi, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 189 uczniów.

Skan dokumentu z podpisem.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

 • I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;
  Wtorek 8:00 – 12:00;
  Tel.: 084 5300933
 • II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;
  Wtorek 12:00 – 16:00;
  Tel.: 084 5300933
 • III, IV punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,
  Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata oraz radców prawnych.
  I piętro, pokój 124;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30;
  Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;
  Tel.: 084 5300934

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Starostwo Powiatowe w  Zamościu.


Ogłoszenie nr 24.2018

Burmistrz Szczebrzeszyna otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.