Dzisiaj: 2024-02-26, imieniny: Mirosław, Aleksandr

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Ogłoszenie nr 5.2018

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018 w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


nowe iluminacje w Szczebrzeszynie

Nowe iluminacje zimowe w Szczebrzeszynie zostały ocenione przez mieszkańców województwa jako jedne z najładniejszych w regionie.  


charytatywny koncert kolęd

W piątek 29 grudnia w sali widowiskowej MDK odbył się koncert kolęd w wykonaniu regionalnych zespołów dziecięcych i młodzieżowych, połączony z charytatywną zbiórką rzeczową dla pensjonariuszy Domu Seniora w Szczebrzeszynie.  


Rozporządzenie porządkowe nr 14 wojewody lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.


koncert kolęd

W piątek (29 grudnia) o godz. 16.00 w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie odbędzie się koncert kolęd, połączony ze zbiórką rzeczową dla pensjonariuszy Domu Seniora w Szczebrzeszynie.  


życzenia świąteczne


sesja rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 12.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  


Informacja Nr 180.2017 Burmistrza  Szczebrzeszyna dla mieszkańców Szczebrzeszyna w związku ze zmianą nazwy ul. XXX-lecia PRL  w Szczebrzeszynie.

W związku z Uchwałą  Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 lipca 2017roku w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL na ulicę Szkolną w Szczebrzeszynie.

Uchwała weszła w życie  8 września 2017r.

Zmiana  nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia   1 kwietnia  2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz.744).

 

1.Informacje ogólne :

 • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach ewidencyjnych i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej  na podstawie ustawy są wolne od opłat ;
 • zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową ( dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);

2. Ujawnienie w księdze wieczystej

 • celem dokonania w księdze wieczystej należy  złożyć w Sądzie Rejonowym  w Zamościu  VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Akademicka 1 ,,Wniosek o wpis w księdze wieczystej’’
 • w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą  Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia  25 lipca 2017 roku
 • do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
 • do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem ,konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Zamościu  ul. Przemysłowa 4 – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,
 • obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

3.Urzad Skarbowy :

 • osoby fizyczne mogą wypełnić wniosek i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w 2018  przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
  Druk ZAP -3 można pobrać i złożyć w formie papierowej  w Urzędzie Skarbowym w Zamościu ul. Kilińskiego 82

 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

 • osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce tj. formularz WZD – 01.
  Formularz należy pobrać  i złożyć w formie papierowej w ZUS Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 103 lub  ZUS Zamość ul. Kiepury 2

5. Centralna Ewidencja i Informacja  o Działalności Gospodarczej (CEDIG)

 • osoby prowadzące  działalność gospodarczą powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie wniosek CEIDG-1. Wniosek  można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

6. Sprawy meldunkowe :

 • zmiana adresów w związku ze zmiana nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonywane są z urzędu.
 • nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie  Plac Tadeusza Kościuszki 1. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.
 • W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą  nazwy ulicy  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.

7. Deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami :

 • Nie ma konieczności składania  zmiany deklaracji w sprawie  gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i  zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane  zostaną z urzędu.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości :

 • nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych.  Zmiany dokonane są z urzędu.

9.   Banki, dostawcy energii  elektrycznej, dostawcy gazu, usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych  i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy przychodnie  lekarskie i inne instytucje  należy  powiadomić o zmianie adresu i złożenie oświadczenia  w formie pisemnej lub   zaświadczenia  o zmianie nazwy ulicy wydanego przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie  Referat Gospodarki Mieniem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy.

10. Wymiana tabliczek z nazwa  ulicy:

 • za wymianę  tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie  powiadomił  o zmianie nazwy ulicy następujące instytucje :

 • Urząd Skarbowy w Zamościu  ul. Kilińskiego 82
 • Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Zamościu  ul. Podgroble 1
 • Starostwo Powiatowe w Zamościu  ul. Przemysłowa 4
 • PGE Dystrybucja S,A Oddział w Zamościu  ul. Koźmiana 1
 • PGE Dystrybucja S.A  Odział z Zamościu RE ul. Karola Namysłowskiego 4
 • ZUS Oddział   w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 103
 • Inspektorat ZUS Zamość ul. Kiepury 2
 • KRUS  Biłgoraj ul. Włosiankarska 5
 • KRUS  Placówka Terenowa w Zamościu ul. Gminna 45
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Szczebrzeszynie
 • Wspólnota Mieszkaniowa w Szczebrzeszynie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa
 • SAMBUD Sp.j ul. Zamojska 27 Szczebrzeszyn
 • Prywatna Apteka w Szczebrzeszynie  Roman Chmiel
 • Piekarnia DABO S.A  Dereń Dariusz, Dereń Bogusław
 • Zakład Gospodarki Komunalnej  w Szczebrzeszynie  Sp.z.oo ul. Gorajska 51
 • PGNiG Obrót Detaliczny sp.z.o.o Region Karpacki Tarnów ul.Wita Stwosza 7

 

 /- /  Marian Mazur
Burmistrz Szczebrzeszyna


widowisko mikołajkowe dla dzieci

W prezencie mikołajkowym dla najmłodszych 12 grudnia br., na scenie w Miejskim Domu Kultury wystąpił Teatr KULTURESKA, w spektaklu „Świąteczne Śledztwo”.  


Festiwal Języka polskiego nagrodzony

W sobotę 2 grudnia br.  na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim odbyła się czwarta edycja gali Ambasadorów Wschodu.

Ambasadorowie Wschodu to projekt mający na celu wyróżnienie osób i podmiotów działających na rzecz szerokorozumianego Wschodu. Kapituła do której co roku zapraszani są przedstawiciele biznesu, mediów, samorządu czy organizacji pozarządowych oraz specjalni goście, przyznaje statuetki Ambasadorów Wschodu tym, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał ludzki, gospodarczy i turystyczny wschodniego pogranicza. Projekt tworzy płaszczyznę współpracy, wymiany doświadczeń i kontaktów, jest katalizatorem wspólnych inicjatyw, podejmowanych przez podmioty działające w regionie.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.