Dzisiaj: 2023-10-03, imieniny: Teresa, Heliodor

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Ambasador USA w Szczebrzeszynie

29 września br. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul W. Jones gościł w  Szczebrzeszynie, gdzie spotkał się z burmistrzem Marianem Mazurem oraz sekretarz MiG Marią Loc-Oczkoś. Spotkaniu, przy drewnianym pomniku chrząszcza,  towarzyszyli również  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, którzy recytowali słynny wiersz Jana Brzechwy.  


Relacja z X Jubileuszowych Biegów Terenowych im. Bronisława Pietruszyńskiego

W czwartek 28 września na stadionie miejskim w Szczebrzeszynie odbyły się jubileuszowe X Otwarte Biegi Terenowe im. Bronisława Pietruszyńskiego. W tej edycji zawodów udział wzięło ponad czterystu uczestników z 14 szkół.  


Ogłoszenie nr 131.2017

Burmistrza Szczebrzeszyna ogłasza  II ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ul. Zamojska 56 w Szczebrzeszynie /nr 293, pow. 1058 m2, poł. w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn/.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


X Biegi im. B. Pietruszyńskiego

Zapraszamy na  X edycję Biegów Terenowych, upamiętniających postać Bronisława Pietruszyńskiego, które odbędą się  28 września na Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie.


zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2017r.
 7. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2017r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług, itp.)
 8. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 9. Informacja o bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów,
 2. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 7. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 8. zmiany statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie


zapytanie ofertowe: dowóz uczniów na basen – kryta pływalnia osir w zamościu w ramach programu powszechnej nauki pływania pt. „umiem pływać, pływać każdy może”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


bezpłatna nauka pływania

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczebrzeszyn ogłasza rekrutację NA NAUKĘ PŁYWANIA w ramach Rządowego Projektu powszechnej nauki pływania pt. „Pływać każdy może”.
Nauka pływania dla dzieci klas II-III szkół podstawowych jest bezpłatna.
Zadanie finansowane jest ze środków gminy Szczebrzeszyn oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zasady rekrutacji


Dożynki Gminne 2017

W niedzielę, 10 września w Szczebrzeszynie odbyły się dożynki gminne. W korowodzie, prowadzonym przez Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, wzięły udział reprezentacje sołectw z tradycyjnymi wieńcami, uwitymi z tegorocznych kłosów.  


„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn”

„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn” pod taką nazwą Gmina Szczebrzeszyn realizuje w 5 szkołach  projekt dofinansowywany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kształcenia ogólnego w: Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkole Podstawowej w  Bodaczowie, Szkole Podstawowej w Wielączy, Gimnazjum w Szczebrzeszynie i Gimnazjum w Bodaczowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach rozwijających lub  wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz zajęciach odbywających się metodą eksperymentu
z przyrody, fizyki i chemii. Dodatkowo uczniowie gimnazjów będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach grupowych i/lub indywidualnych z doradztwa zawodowego.
We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie odbędą sie zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe w systemie VCC w formie kurów:  DigComp poziom A,  systemy prezentacji informacji w biznesie, multimedia w reklamie oraz dla Gimnazjów grafika  komputerowa. Zakończenie kursu i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu będzie wiązało się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

W ramach projektu zostały doposażone w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, fizyczna i przyrodnicza). W ten sposób zostały stworzone  warunki dogodne do pracy metodą eksperymentu.

Zakupiony został sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, laptopy i  drukarki 3D)

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Wartość projektu 1 094 201,88 zł

Z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 038 621,88 zł.


dożynki gminne

Burmistrz Szczebrzeszyna, Rada Miejska w Szczebrzeszynie, Proboszcz Parafii św. Mikołaja oraz Proboszcz Parafii św. Katarzyny zapraszają na doroczne Dożynki Gminne, które odbędą się 10 września na rynku miejskim w Szczebrzeszynie.  Korowód dożynkowy wyruszy o godzinie 11:30. Gwiazdą tegorocznego święta plonów będzie Andrzej Rybiński.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.