Dzisiaj: 2021-10-24, imieniny: Rafal, Marcin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Ogłoszenie nr RZP.271.2.50.2020

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia zamieszczona BIP.


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Bartłomiej Białowolski
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Zamościu

 


Życzenia

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy administracji i obsługi,

Uczniowie i Rodzice

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 składam wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, oraz Pracownikom Oświaty, serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i wytrwałą pracę zwłaszcza w tym trudnym czasie kształcenia na odległość.

Z całego serca gratuluję Wam drodzy Uczniowie wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym.

Dziękuję wszystkim Rodzicom  za aktywność, wyrozumiałość i pomoc w zdalnej nauce.

Życzę wspaniałych, zdrowych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Burmistrz Szczebrzeszyna
Zbigniew Złomańczuk Henryk Matej

 


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Treść ogłoszenia /pdf/


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Treść ogłoszenia /pdf/


Urzędnicy ze Szczebrzeszyna dla chorych dzieci w ramach akcji #GaszynChallenge

W dniu 18 czerwca br. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej wraz z pracownikami tutejszego urzędu wzięli udział w charytatywnej akcji, podejmując wyzwanie od jednostek OSP  Wielącza i Brody Duże.

Do udziału w tej szczytnej akcji Urząd Miejski w Szczebrzeszynie nominuje kolejne Urzędy tj. Urząd Miejski w Zwierzyńcu, Urząd Gminy Sułów oraz Urząd Gminy Nielisz.

 


Powszechny spis rolny 2020 – otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Gminne Biuro Spisowe w Szczebrzeszynie informuje, że w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku prowadzony jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.

Kandydaci na rachmistrzów muszą łącznie spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletni,
 2. zamieszkali na terenie Gminy Szczebrzeszyn,
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. nie być skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, w godzinach pracy urzędu (pok. 24 i 25), w celu podania swoich danych kontaktowych i udokumentowania spełnienia warunków o których mowa powyżej, ewentualnie do złożenia stosownych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl

Informacja umieszczona również na:
http://bip.szczebrzeszyn.pl/?ogloszenia=1&rok=2020&mc=6&eid=172


Plakat – Zdalna Szkoła

Gmina Szczebrzeszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła+” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Plakat informujący o realizacji projektu.


XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Transmisja z sesji: https://youtu.be/Ju12qqB7PEI

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Raport o stanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Szczebrzeszyna za 2019 rok.
 7. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za rok 2019 – absolutorium dla Burmistrza Szczebrzeszyna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Informacja dotycząca planów remontowych placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 11. Informacja o planowanych imprezach dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 12. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 13. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przed. Błonie),
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Kol. Niedzieliska),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Brody Małe),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przed. Szperówka),
 6. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie,
 7. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu ich przyznawania,
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 


RUSZA SZKOLENIE REZERWISTÓW!!!

W związku z wprowadzeniem Dec. Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.05.2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych ogłaszamy nabór wniosków ochotników na długotrwałe ćwiczenia wojskowe. Dzięki temu zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię COVID-19 utracili pracę, będą traktowane priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które mają już nadany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby dla których  będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenia w ramach służby przygotowawczej, a miesięczne wynagrodzenie wynosi w tym przypadku 1,2 tys. zł. plus dodatkowe 2,6  tys. zł. na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskują oni status żołnierza rezerwy i mogą ubiegać się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji:

 • żołnierze rezerwy – 261 181 109; 261 181 114; 261 181 122;
 • osoby bez przeszkolenia wojskowego – 261 181 108; 261 181 122;

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązania to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz wzmocnienie Sił Zbrojnych RP.

Informacje szczegółowe można uzyskać:

https://wkuzamosc.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/rusza-szkolenie-rezerwistow

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.