Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Dominika Niemira

Decyzja Starosty Zamojskiego z dn. 24.02.2021 r.

Scan decyzji znak: GKN.6821.2.4.2020

 

DECYZJA

Na podstawie art. 124 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 i art. 118a w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z pózn. zm., dalej powoływana jako: UGN) oraz art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pózn. zm ., dalej powoływany jako: KPA), po rozpoznaniu wniosku spółki ,,Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000045433, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego P. Marka Nowaka

orzekam

1)  Ograniczyć na rzecz spółki ,,Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sposób korzystania z prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 9414 o pow. 0,5639 ha, w ark. mapy ew. nr 7, położonej w obr. Bodaczów, jedn. ewid. Szczebrzeszyn – obszar wiejski, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości krótkiego rowu otwartego doprowadzającego wodę z rzeki do ujęcia w formie wlotu żelbetonowego w ramach inwestycji polegającej na budowie nowego ujęcia wody powierzchniowej dla potrzeb technologicznych instalacji należącej do Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie. Obszar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynoszący 0,0010 ha oznaczony został szrafurą koloru czerwonego oraz punktami o1 – o2 – o3 – o4 – o5 na mapie do celów prawnych ograniczenia prawa własności (sposobu korzystania z nieruchomości) – sporządzonej przez geodetę uprawnionego Konrada Nowaka posiadającego uprawnienia zawodowe nr 20280, wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonej przez Starostę Zamojskiego w dn. 04.08.2020 r. pod nr P.0620.2020.1791, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji;
2)  Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje zgodnie z ustaleniami ostatecznej decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 2020-02-13, znak: RB.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody z rzeki Świnka dla potrzeb Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie na działkach nr ewid. 4679, 9414, 9410/11 w Bodaczowie – obręb: Bodaczów, gm. Szczebrzeszyn.
3)  Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac określonych w pkt 1 sentencji decyzji.

 

 


Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020r. poz. 1683, z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

  • o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem”,
  • o wyłożeniu w dniu 17 marca Projektu do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie –Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin,w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek –piątek 7:30 –15:30,
  • o umieszczeniu w dniu 17 marca Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.plw zakładce: Rolnictwo > Łowiectwo i ochrona zwierząt,

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie od 18 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z:

– dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości objętej Projektem,

– określeniem położenia nieruchomości objętej Projektem poprzez wskazanie jej numeru i obrębu ewidencyjnego. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego.  Uwagi złożone po dniu 9 kwietnia pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław  Stawiarski

 


Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i członkowie Rad Sołeckich, z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za dobrą współpracę, Państwa zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

Z wyrazami uznania
Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej
Zastępca Burmistrza Zbigniew Paprocha
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Złomańczuk


Życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

                   Z wyrazami szacunku

Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej                  Zastępca Burmistrza Zbigniew Paprocha                   Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Złomańczuk

 


Obwieszczenie nr 54.2021

Szczebrzeszyn, 01.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE Nr 54
Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 01.03.2021 r.

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t. j.) zawiadamia się strony postępowania, iż na wniosek inwestora Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka, ul. Batalionów Chłopskich 5/96, 22 – 400 Zamość z dnia 10.02.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 110355 L, 110360 L, 110357 L relacji Bodaczów- Zawada”, obręb Wielącza Wieś, Wielącza Poduchowna, gmina Szczebrzeszyn, przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w oparciu o § 3 ust.1 pkt. 62 oraz § 2 ust.1 pkt. 31 i 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839 z późn. zm.).

Z treścią wniosku oraz dokumentacją przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie przy Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój nr 31 (tel. 84 6821095 w. 353) w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wydania obwieszczenia strony postępowania mogą składać wnioski i uwagi w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój 12.

Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna
/-/ Zbigniew Paprocha

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP- plik pdf


Wycinka drzew-Plac Tadeusza Kosciuszki zdj. 4

Nowa nasada drzew na Placu Tadeusza Kościuszki

Do końca lutego br. będzie przeprowadzona wycinka najbardziej zagrażających bezpieczeństwu drzew na Placu Tadeusza Kościuszki.  Wycinka 11 szt. drzew wykonana zostanie zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IN.III.5146.7.3.2020 z dnia 15.06.2020 r.,  który udzielił zezwolenia na wycięcie drzew.
W miejscu wycinki drzew posadzone zostaną nowe drzewa oraz krzewy ozdobne.

Scan decyzji znak: IN.III.5146.7.3.2020

 


XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2020r. – założenia na 2021r.
7. Informacja o działalności Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020r. – założenia na 2021r.
8. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji w 2020r. – założenia na 2021r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
d) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
e) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn,
f) w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
g) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczebrzeszyn na lata 2021-2025,
h) sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
i) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
j) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
k) w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczebrzeszyn,
l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”,
m) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (ul. Jana Brzechwy),
n) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik ul. Lubelska, dokumentacja),
o) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik Brody Małe),
p) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej (chodnik ul. Lubelska),
q) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadań w zakresie robót utrzymaniowo – porządkowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021r. w granicach administracyjnych Gminy Szczebrzeszyn,
r) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2021,
s) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
t) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Nielisz,
u) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Sułów,
v) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Sułów – Szczebrzeszyn,
w) w sprawie rozpatrzenia skargi,
x) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
y) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
11. Stanowisko Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie pisma Dyrektora „Festiwalu Stolica Języka Polskiego”.
12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Tadeusz Kuncewicz

Wystawa poświęcona 30. rocznicy śmierci Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

zaprasza do obejrzenia

Wystawy poświęconej 30. rocznicy śmierci Tadeusza Kuncewicza  ps. Podkowa – naszego lokalnego bohatera,

który udowodnił, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie wolno się poddawać.

Porucznik Kuncewicz zmarł 12 lutego 1991 r. w Warszawie.

Wystawa czynna w terminie: od 12 – 27.02.2021 r.

Galeria Okienna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, strona internetowa biblioteki, Facebook, sala konferencyjna UG Szczebrzeszyn

Zapraszamy

Link do plakatu

 


Nowe oświetlenie w Szczebrzeszynie

Zakończono prace przy budowie oświetlenia  na ul. Partyzantów, Klinowej i Piwnej w Szczebrzeszynie.

Przedmiotem zadania była budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego z montażem słupów w ilości 29 szt. wraz  z oprawami LED. Wartość zadania: 79 841,18 zł. brutto.

 

 


Wyremontowane pomieszczenie nr 2, ul. Zamojska

Remont wielorodzinnego budynku przy ul. Zamojskiej zakończony

Zakończony został remont mieszkań w budynku przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie, które uległy częściowemu spaleniu i zadymieniu w maju 2020 r.

W ramach prac wykonano:

  • roboty budowlane: odbicie tynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż okien PCV, docieplenie ścian styropianem,
  • roboty wykończeniowe: tynkowanie, gipsowanie, malowanie, izolacja, docieplenie.

W bieżącym roku wykonana zostanie zewnętrzna elewacja budynku.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.