Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Małgorzata Kasprzyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 28.01.2021 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do kin 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”, że zostały zebrane wyczerpujące dowody I materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20 – 075 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Antoniewicza.

    Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiak6w 92, 22 – 400 Zamość (pok. 29, w godz. pracy tut. Urzędu: poniedziałek – piątek 7.30-15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym- 84/6392364 w. 29.) z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych zadań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie stron i doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

            Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała dokumentację dotyczącą projektu Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.
W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim (tłumaczenie fragmentów Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko) oraz w języku angielskim (całość) wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentacji w języku polskim i angielskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem znak: DOOŚ-TSOOŚ.442.28.2020.AH z dnia 28 grudnia 2020 r., została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, I piętro, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30, po uzgodnieniu trybu i terminu tel. 81 71 06 500, email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl oraz udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.
Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20 – 144 Lublin; adres e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, bądź składać osobiście w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2021 r.
Wyniki udziału społeczeństwa zostaną przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk


“Certyfikaty Marki Roztocze dla Szczebrzeszyna”

We wtorek 29 grudnia 2020r, została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim. Do tego działania została powołana Kapituła Certyfikująca, która przeprowadziła weryfikację zgłoszeń, a następnie wizje lokalne w zgłoszonych obiektach i atrakcjach turystycznych. W procesie certyfikacji zostało wyłonionych 60 laureatów certyfikacji:
– 10 obiektów gastronomicznych
– 10 obiektów noclegowych
– 10 gospodarstw agroturystycznych
– 30 atrakcji turystycznych
Są to „Miejsca Marki Roztocze” oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowić będą podpowiedź dla turystów w wyborze noclegu, restauracji, zwiedzania, a także pomoże zbudować rozpoznawalność marki w świadomości poszukujących ciekawej propozycji.

Miejsca którym przyznano Markę Roztocze w Gminie Szczebrzeszyn:
–  Pomnik chrząszcza przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie
–  Hotel i Restauracja „Perła Roztocze” w Szczebrzeszynie
–  Synagoga w Szczebrzeszynie(obecnie Miejski Dom Kultury)
–  Muzeum Starych Zegarów w Szczebrzeszynie
–  Muzeum Skarbów Ziemi i Morza w Szczebrzeszynie(Hotel Klemens)
–  Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie
Lista wszystkich certyfikowanych obiektów znajduje się na stronie www.roztoczetravel.pl

 


“Świetlica środowiskowa dla mieszkańców Bodaczowa”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r zrealizowano:
-doposażenie zaplecza kuchennego
– doposażenie sali świetlicowej
– remont podłogi sali głównej
Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców i utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Bodaczów. Wnioskodawcą projektu było koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie przy wsparciu Lokalnej Grupy działania „Nasze Roztocze”.
Wartość zadania: 49 951,34zł

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 15.12.2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 285 ze zm. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. , poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+23 1 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów” że:
1. Dnia 07. 12.2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Zamość pismo znak: RPOŚ.6220.18.2020 z dnia 04.12.2020 r. Burmistrza Szczebrzeszyna z informacją o uwarunkowaniach związanych z wydaniem opinii odnośnie w/w inwestycji.
2. Wójt Gminy Zamość pismem znak: PIOŚ.6220.8.2020 z dnia 10.12.2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o przedłużenie terminu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia ze względu na potrzebę uzyskania określonych danych od inwestora.
Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (pon.- piąt. godz.7.30 – 15.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym -84/6392364 w. 29.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


“Życzenia Świąteczne”


OGŁOSZENIE

Plakat informujący o Terenowej akcji poboru krwi, która odbędzie się 13 grudnia 2020 o godzinie dziewiątej w Centrum Muzealno-Edukacyjnym w Szczebrzeszynie przy ulicy Sądowej 3.

Plakat informujący o Terenowej akcji poboru krwi, która odbędzie się 19 grudnia 2020 br. o godzinie dziewiątej w Centrum Muzealno-Edukacyjnym w Szczebrzeszynie przy ulicy Sądowej 13.


” Nowe Publikacje Promujące Szczebrzeszyn”

Zakończono realizację grantu ze Stowarzyszenia LGD Nasze Roztocze na zadanie p.n. „Promocja turystyczna gminy Szczebrzeszyn poprzez wydanie materiałów drukowanych” w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez promocję produktów i ofert turystycznych”.
W ramach realizacji projektu zostały wydane publikacje:
1. Album promujący Szczebrzeszyn
2. Szczebrzeszyn – krótki przewodnik
3. Mapa turystyczna „Szczebrzeszyn – Rowerem po Roztoczu”
4. Ulotka promocyjna umożliwiająca turystom i mieszkańcom naszej gminy poznanie potencjału oraz najważniejszych ofert i produktów turystycznych Szczebrzeszyna.
5. Ulotka promująca Muzeum Starych Zegarów
Publikacje zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy Komisji Stałych na rok 2021.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Bodaczów),
b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
c) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2 przy ulicy Zamojskiej 11 w Szczebrzeszynie,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Targowej 12 w Szczebrzeszynie,
e) zmieniająca uchwałę Nr XI/155/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
f) w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Szczebrzeszyn,
g) w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,
h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok,
i) w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2021 rok,
j) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok,
k) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
8. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


“Jubileusz 35-lecia Orkiestry Dętej Echo Kniei”

W dniu 09 grudnia br. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej z okazji Jubileuszu 35-lecia Orkiestry Dętej “Echo Kniei” złożył na ręce przedstawicieli orkiestry gratulacje i podziękowania za wieloletnią aktywną,pełną profesjonalizmu pracę artystyczną, życząc aby kolejne lata działalności Orkiestry Dętej “Echo Kniei” były jeszcze pomyślniejsze.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.