Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2021-03-16

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.6.2021

Nazwa zadania: Modernizacja budynku wielorodzinnego – ul. Zamojska 11 w Szczebrzeszynie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2021-03-12

Decyzja Starosty Zamojskiego z dn. 24.02.2021 r.

Scan decyzji znak: GKN.6821.2.4.2020

 

DECYZJA

Na podstawie art. 124 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 i art. 118a w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z pózn. zm., dalej powoływana jako: UGN) oraz art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pózn. zm ., dalej powoływany jako: KPA), po rozpoznaniu wniosku spółki ,,Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000045433, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego P. Marka Nowaka

orzekam

1)  Ograniczyć na rzecz spółki ,,Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sposób korzystania z prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 9414 o pow. 0,5639 ha, w ark. mapy ew. nr 7, położonej w obr. Bodaczów, jedn. ewid. Szczebrzeszyn – obszar wiejski, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości krótkiego rowu otwartego doprowadzającego wodę z rzeki do ujęcia w formie wlotu żelbetonowego w ramach inwestycji polegającej na budowie nowego ujęcia wody powierzchniowej dla potrzeb technologicznych instalacji należącej do Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie. Obszar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynoszący 0,0010 ha oznaczony został szrafurą koloru czerwonego oraz punktami o1 – o2 – o3 – o4 – o5 na mapie do celów prawnych ograniczenia prawa własności (sposobu korzystania z nieruchomości) – sporządzonej przez geodetę uprawnionego Konrada Nowaka posiadającego uprawnienia zawodowe nr 20280, wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonej przez Starostę Zamojskiego w dn. 04.08.2020 r. pod nr P.0620.2020.1791, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji;
2)  Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje zgodnie z ustaleniami ostatecznej decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 2020-02-13, znak: RB.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody z rzeki Świnka dla potrzeb Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie na działkach nr ewid. 4679, 9414, 9410/11 w Bodaczowie – obręb: Bodaczów, gm. Szczebrzeszyn.
3)  Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac określonych w pkt 1 sentencji decyzji.

 

 


2021-03-11

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020r. poz. 1683, z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

  • o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem”,
  • o wyłożeniu w dniu 17 marca Projektu do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie –Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin,w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek –piątek 7:30 –15:30,
  • o umieszczeniu w dniu 17 marca Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.plw zakładce: Rolnictwo > Łowiectwo i ochrona zwierząt,

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie od 18 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z:

– dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości objętej Projektem,

– określeniem położenia nieruchomości objętej Projektem poprzez wskazanie jej numeru i obrębu ewidencyjnego. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego.  Uwagi złożone po dniu 9 kwietnia pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław  Stawiarski

 


2021-03-10

Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i członkowie Rad Sołeckich, z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za dobrą współpracę, Państwa zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

Z wyrazami uznania
Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej
Zastępca Burmistrza Zbigniew Paprocha
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Złomańczuk


2021-03-10

Informacja o obowiązku oznakowania posesji numerem porządkowym

Treść informacji


2021-03-08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 kwietnia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

Stanowisko pracy: referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – 2 etaty.

Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Klauzula informacyjna
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Oświadczenia

 

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2021-03-05

Życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

                   Z wyrazami szacunku

Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej                  Zastępca Burmistrza Zbigniew Paprocha                   Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Złomańczuk

 


2021-03-04

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej nr 110376L w miejscowości Szperówka

Treść Przetargu zamieszczona w BIP

2021-03-02

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7a73dc3d-91e4-405a-9978-d216b437faad

ID postępowania: 7a73dc3d-91e4-405a-9978-d216b437faad

Numer ogłoszenia 2021 / BZP 00012152/01


2021-03-02

Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że decyzje nakazów płatniczych mieszkańców Bodaczowa będą rozdawane przez pracownika tutejszego Urzędu w dniu 08.03.2021r., godz. 10:00– 14:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bodaczowie – blok nr 6.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
\-\ Henryk Matej


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.