Dzisiaj: 2023-12-05, imieniny: Saba, Kryspin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-10-26

OSTRZEŻENIE GĘSTA MGŁA

Godzina i data wydania: godz. 13:02 dnia 27.10.2020 r.

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar: powiaty: bialski(90), Biała Podlaska(90), biłgorajski(98), Chełm(97), chełmski(97), hrubieszowski(97), janowski(94), krasnostawski(97), kraśnicki(90), lubartowski(88), lubelski(91), Lublin(91), łęczyński(92), łukowski(88), opolski(89), parczewski(87), puławski(89), radzyński(88), rycki(89), świdnicki(90), tomaszowski(97), włodawski(92), zamojski(97), Zamość(97)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 27.10.2020 do godz. 09:00 dnia 28.10.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie ograniczona do 100 m.

Uwagi:  BRAK

Dyżurny synoptyk: Kamil Walczak

Dyżurny Operacyjny WCZK

insp. woj. Wiesław Maciuszczak

link do pliku pdf  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-10-26

Informacja

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 z wyłączeniem przebudowy mostu przez rzekę Świnkę w w miejscowości Bodaczów na terenie gmin: Zamość, Szczebrzeszyn,  powiat zamojski, województwo lubelskie.

Zeskanowany plik pisma przewodniego.

Zeskanowany plik obwieszczenia.

 

 


2020-10-23

Informacja

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”.

Plik do pobrania: KIP_DK_74_2020_09_30-2 /.pdf 8,5 MB/


2020-10-23

Uwaga! Gęsta mgła!

link do pliku pdf Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

 


2020-10-23

XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za 2019 rok.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych ustawą o samorządzie gminnym do ich składania za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn, Przedmieście Szperówka, Bodaczów),
  b)w sprawie przyjęcia w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 306 o pow. 0,8467 ha zabudowanej drogą o nawierzchni żużlowej,
  c)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
  d)w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
  e)w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021,
  f)w sprawie zmiany uchwały Nr V/61/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  h)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


2020-10-22

Informacja

ROZPORZĄDZENIE NR 50 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 października 2020r.

Uchylające rozporządzenie NR 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r poz.1421), zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego (Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach miast oraz w urzędach gmin na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem działań Inspekcji Weterynaryjnej przewidzianych w § 10 i § 12 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z 6 maja 2015r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.z 2015 r. poz.754) na obszarach określonych w § 1 rozporządzenia Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.(Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328), na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r.poz. 1421), wojewódzki lekarz weterynarii składa wniosek o uchylenie restrykcji w odniesieniu do tych obszarów.

W tym celu należy uchylić rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.

Tym samym wydanie rozporządzenia jest uzasadnione.


2020-10-21

Informacja o cyklicznym wstrzymaniu ruchu na drodze krajowej nr 74 w dniach 27 – 28 października


2020-10-20

„Droga Powiatowa Złojec-Wielącza”

W dniu 20 października br. o godz. 11:00 nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr. 3216L relacji: Złojec- Wielącza, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na otwarciu pojawili się : Starosta Zamojski -Stanisław Grześko, Burmistrz Szczebrzeszyna -Henryk Matej, jak również inni znamienici samorządowcy. Koszt inwestycji: 541   799,00zł.

 


2020-10-14

Ogłoszenie


2020-10-14

„Nowe Wozy Ratowniczo-Gaśnicze”

W dniu 12 października br. na Placu Miejskim w Szczebrzeszynie odbyło się  poświęcenie wozów ratowniczo-gaśniczych Man TGM 13.290 4×4 BB, rok prod.2020.Zakupionych przez  jednostki OSP w Niedzieliskach i Wielączy. Koszt jednego samochodu to 800 730,00zł.Środki własne : po 420 730,00zł (dla każdej z jednostek) dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: po 350 000,00zł (dla każdej z jednostek),Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: po 30 000,00zł (dla każdej z jednostek). Wozy zostały poświęcone przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie, w obecności władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem oraz Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie ks. Andrzejem Pikulą, strażakami z OSP Niedzieliska i Wielącza.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.