Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2010-11-02

Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Otwarte Wojewódzkie

 Mistrzostwa w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

6-7 listopad 2010 r.

Szczebrzeszyn

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

 odbędą się na obiektach sportowych

 Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków

w Szczebrzeszynie

 

                       

PROGRAM ZAWODÓW

 

06.11.2010 r.[sobota] Mała Sala

9.30-10.00            Rejestracja uczestników

10.00-10.15          Uroczyste otwarcie

10.15-10.30          Losowanie kolejności startujących

10.30-13.30          Zawody

13.30-15.00          Przerwa

15.00-17.00          Trening

17.30-20.30          Konsultacje

W trakcie trwania zawodów będą prowadzone treningi z zakresu

Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

 

07.11.2009 r.[niedziela] Duża Sala

9.00 – 12.00  – Trening

12.00 – 13.00 – Pokazy Jiu-Jitsu

13.00              – Dekoracja, zakończenie zawodów

Na zakończenie zawodów zostaną przeprowadzone pokazy

Jiu-Jitsu  Goshin-Ryu

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Bushido Szczebrzeszyn

 

Współorganizatorzy:

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Lubelska Szkoła Jiu-Jitsu Tsubame   

 

MDK

2010-11-02

KOMUNIKAT

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W  SZCZEBRZESZYNIE informuje, że w dniu 03 listopada o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) odbędzie się publiczne losowanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.


2010-05-04

Miejski Dom Kultury

- dsc00563.jpg

strona internetowa MDK


2009-03-04

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna http://www.spsz.szczebrzeszyn.info/

Stowarzyszenie powstało 20 kwietnia 2004 roku. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000217798 dnia 22.09.2004 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz statutu.

            Cele stowarzyszenia:

 1. promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą,
 2. stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom,
 3. prace na rzecz zachowania  materialnych i niematerialnych zabytków Szczebrzeszyna,
 4. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
 5. rozwój świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie inicjuje różne działania instytucji i organizacji mające na celu promowanie naszego miasta. Dlatego między innymi działaniami wydaje miesięcznik”Chrząszcz”, mający za zadanie zapoznawanie mieszkańców miasta i gminy z piękną historią a także teraźniejszością miejscowości, w której mieszkają. Gazeta w ilości 200 – 250 egzemplarzy rozchodzi się w ciągu dwu dni. Niektórzy mieszkańcy wysyłają egzemplarze gazety swoim rodzinom w kraju i za granicą.

Bardzo ważnym zadaniem jest przypominanie ludzi, którzy zapisali się pięknie w historii miasta i gminy, także tych, którzy obecnie się w tę historię wpisują: działaczy gospodarczych, ludzi związanych ze szkolnictwem i opieką zdrowotną, twórców – artystów działających na terenie naszego miasta i gminy. W tym celu stowarzyszenia będzie prowadzić działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości “Roztocze”
http://www.republika.pl/sptroztocze/

z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 13. Utworzone zostało wdniu 14 sierpnia 2001r, wówczas jako Stowarzyszenie Profilaktyczno -Edukacyjne “RAZEM” w Zwierzyńcu Koło w Szczebrzeszynie. Następnie pod nazwąStowarzyszenie Promowania Trzeźwości “Roztocze” w Szczebrzeszynie, funkcjonuje od 16 kwietnia 2002r, po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej. Jest instytucją niosącą pomoc ludziom z problemem alkoholowym. Stowarzyszenie liczy 43członków.Priorytetowe cele działania stanowią:

 • praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków odurzających,
 • praca z rodzinami osób uzależnionych,
 • praca w środowiskach patologicznych i zagrożonych przestępczością.

W ramach Stowarzyszenia działają grupy wsparcia – AA i Al.-Anon. W siedzibie Stowarzyszenia działa ponadto Punkt konsultacyjno -informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w którym dyżury pełnią, w każdą środę i czwartek w godz.17.00 – 19.00, psycholog,terapeuta i prawnik. Ponadto czynny jest telefon zaufania. Działalność Punktu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców GminySzczebrzeszyn, jak i gmin ościennych. SPT “Roztocze” prowadzi stałą współpracę z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie w/w organizacji.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Roztocze” w Szczebrzeszynie MUKS

“Roztocze” powstał w lutym 2000r. Klubliczy ogółem 147 członków w wieku szkolnym oraz 38 dorosłych. Klub skupia młodzież z trzech szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącegooraz Gimnazjum w Szczebrzeszynie. Działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona jest w sekcjach: piłka nożna /2 drużyny/, tenis ziemny /2 grupy/, tenis stołowy/2 grupy/, rekreacja /1 grupa/, turystyka, Jiu-Jitsu /1 grupa/.

Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej “Roztocze” w Szczebrzeszynie

Zarejestrowana została w Rejestrze Sądowym w lipcu 2002 r.ASPN “Roztocze” jest członkiem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Oficjalna strona http://www.roztocze.szczebrzeszyn.pl/

Stowarzyszenie Sportowe “Sanus”
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Sądowegow roku 1996. Obecnie liczy 30 członków. Zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenie prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną, a takżemieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn. Cele Stowarzyszenia określone są następująco:

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć integrujących z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Wyposażenie stanowi profesjonalny sprzęt sportowy do ćwiczeń siłowych. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w różnorodnych zawodach. W ostatnim czasie brali czynny udział w turnieju miast Zwierzyniec-Szczebrzeszyn. Byli też organizatorami imprez sportowych, w związku z obchodamirocznicowymi miasta Szczebrzeszyn. Stowarzyszenie Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego jest pierwszym tego typu zgrupowaniem powstałym w 1999 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
Postanowienia ogólne
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto i Gmina Szczebrzeszyn, a siedziba mieści się w Szczebrzeszynie przy ul. Pl. T. Kościuszki 1.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu.

Cele i sposoby działania:

 • sprawowanie opieki nad zabytkami Szczebrzeszyna i okolic
 • działanie na rzecz utworzenia i utrzymania bazy turystycznej w Szczebrzeszynie
 • wytyczanie tras dla turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej
 • sprawowanie opieki nad pomnikami przyrody Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • otoczenie ochroną ginących gatunków roślin, ptaków i zwierząt
 • czuwaniem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • organizowanie wystaw, odczytów i spotkań na temat walorów Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • utworzenie „Małej Galerii Roztocza”
 • redagowanie czasopisma „Region”
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania
 • zorganizowanie w Szczebrzeszynie Muzeum Przyrodniczo-historycznego
 • gromadzenie materiałów o regionie

§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach

Nr konta 09102053560000120200057646

W 2002 roku w czasie obchodów 650-lecia miasta dokonano otwarcia muzeum, niestety ciągła zmiana lokalu i brak miejsca przeznaczonego na ten cel utrudnia funkcjonowanie. Działalność Stowarzyszenia jest bardzo aktywna; wystawy, prelekcje,spotkania z mieszkańcami.
Zapraszamy naukowców, artystów, hobbistów miłośników przyrody i starych miasteczek do odwiedzenia naszego terenu.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.