Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2021-03-01

Obwieszczenie nr 54.2021

Szczebrzeszyn, 01.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE Nr 54
Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 01.03.2021 r.

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t. j.) zawiadamia się strony postępowania, iż na wniosek inwestora Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka, ul. Batalionów Chłopskich 5/96, 22 – 400 Zamość z dnia 10.02.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 110355 L, 110360 L, 110357 L relacji Bodaczów- Zawada”, obręb Wielącza Wieś, Wielącza Poduchowna, gmina Szczebrzeszyn, przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w oparciu o § 3 ust.1 pkt. 62 oraz § 2 ust.1 pkt. 31 i 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839 z późn. zm.).

Z treścią wniosku oraz dokumentacją przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie przy Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój nr 31 (tel. 84 6821095 w. 353) w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wydania obwieszczenia strony postępowania mogą składać wnioski i uwagi w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój 12.

Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna
/-/ Zbigniew Paprocha

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP- plik pdf


2021-02-25

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.3.2021

Nazwa zadania: Modernizacja budynku wielorodzinnego – ul. Zamojska 11 w Szczebrzeszynie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2021-02-25

Ogłoszenie o przetargu nr 45.2021

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodu.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2021-02-23

Koronawirus: szczepienia i ważne informacje

link do strony https://www.gov.pl/web/szczepimysie zagnieżdżony w obrazy

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie


2021-02-19

Ogłoszenie

W związku z rezygnacją sołtysa Bodaczowa z dostarczania nakazów płatniczych mieszkańcom oraz przyjmowania wpłat za ww. podatek, Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że nakazy płatnicze wydawane bedą przez pracownika urzędu w Remizie OSP Bodaczów w następujących terminach:

  1. 26.02.2021 (piątek) w godzinach 15:00-18:00
  2. 01.03.2021 (poniedziałek) w godzinach 12:00-15:00

Opłaty prosimy uiszczać elektronicznie na indywidualne konto w BS. lub w kasie urzędu.

Za powstałe utrudnienia przepraszam.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

Treść ogłoszenia – dokument zeskanowany

 


Wycinka drzew-Plac Tadeusza Kosciuszki zdj. 4
2021-02-19

Nowa nasada drzew na Placu Tadeusza Kościuszki

Do końca lutego br. będzie przeprowadzona wycinka najbardziej zagrażających bezpieczeństwu drzew na Placu Tadeusza Kościuszki.  Wycinka 11 szt. drzew wykonana zostanie zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IN.III.5146.7.3.2020 z dnia 15.06.2020 r.,  który udzielił zezwolenia na wycięcie drzew.
W miejscu wycinki drzew posadzone zostaną nowe drzewa oraz krzewy ozdobne.

Scan decyzji znak: IN.III.5146.7.3.2020

 


2021-02-17

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Bodaczów 501, 22-460 Szczebrzeszyn, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2021-02-16

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2020r. – założenia na 2021r.
7. Informacja o działalności Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020r. – założenia na 2021r.
8. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji w 2020r. – założenia na 2021r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
d) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
e) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn,
f) w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
g) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczebrzeszyn na lata 2021-2025,
h) sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
i) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
j) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
k) w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczebrzeszyn,
l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”,
m) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (ul. Jana Brzechwy),
n) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik ul. Lubelska, dokumentacja),
o) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik Brody Małe),
p) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej (chodnik ul. Lubelska),
q) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadań w zakresie robót utrzymaniowo – porządkowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021r. w granicach administracyjnych Gminy Szczebrzeszyn,
r) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2021,
s) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
t) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Nielisz,
u) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Sułów,
v) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Sułów – Szczebrzeszyn,
w) w sprawie rozpatrzenia skargi,
x) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
y) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
11. Stanowisko Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie pisma Dyrektora „Festiwalu Stolica Języka Polskiego”.
12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Tadeusz Kuncewicz
2021-02-12

Wystawa poświęcona 30. rocznicy śmierci Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

zaprasza do obejrzenia

Wystawy poświęconej 30. rocznicy śmierci Tadeusza Kuncewicza  ps. Podkowa – naszego lokalnego bohatera,

który udowodnił, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie wolno się poddawać.

Porucznik Kuncewicz zmarł 12 lutego 1991 r. w Warszawie.

Wystawa czynna w terminie: od 12 – 27.02.2021 r.

Galeria Okienna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, strona internetowa biblioteki, Facebook, sala konferencyjna UG Szczebrzeszyn

Zapraszamy

Link do plakatu

 


2021-02-12

Uwaga! Silny mróz i oblodzenie!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – aktualizacja


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.