Dzisiaj: 2022-10-04, imieniny: Rozalia, Edwin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-06-16

UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – aktualizacja


2020-06-15

Powszechny spis rolny 2020 – otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Gminne Biuro Spisowe w Szczebrzeszynie informuje, że w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku prowadzony jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.

Kandydaci na rachmistrzów muszą łącznie spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletni,
 2. zamieszkali na terenie Gminy Szczebrzeszyn,
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. nie być skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, w godzinach pracy urzędu (pok. 24 i 25), w celu podania swoich danych kontaktowych i udokumentowania spełnienia warunków o których mowa powyżej, ewentualnie do złożenia stosownych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl

Informacja umieszczona również na:
http://bip.szczebrzeszyn.pl/?ogloszenia=1&rok=2020&mc=6&eid=172


2020-06-10

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

dot.: Zapytanie ofertowe na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, teletechniczną dla zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii (fundusz sołecki)”

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?przetargi=1&rok=2020&mc=6&eid=367


2020-06-10

Plakat – Zdalna Szkoła

Gmina Szczebrzeszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła+” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Plakat informujący o realizacji projektu.


2020-06-09

Uwaga! Burze z gradem!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – aktualizacja


2020-06-09

Informacja o przedłużeniu składania ofert

dot.: Zapytanie ofertowe na „Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działki nr ew. 300/2 Przedmieście zamojskie, gmina Szczebrzeszyn, powiat zamojski, woj. Lubelskie”

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?przetargi=1&rok=2020&mc=6&eid=370


2020-06-08

XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Transmisja z sesji: https://youtu.be/Ju12qqB7PEI

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Raport o stanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Szczebrzeszyna za 2019 rok.
 7. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za rok 2019 – absolutorium dla Burmistrza Szczebrzeszyna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Informacja dotycząca planów remontowych placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 11. Informacja o planowanych imprezach dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 12. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 13. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przed. Błonie),
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Kol. Niedzieliska),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Brody Małe),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przed. Szperówka),
 6. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie,
 7. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu ich przyznawania,
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 


2020-06-08

UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-06-08

Jubileusz 100- lecia urodzin

W dniu 5 czerwca 2020 r. Pani Anna Kołcon mieszkanka gminy Szczebrzeszyn ukończyła 100 lat. W związku z tym pięknym jubileuszem w dniu urodzin z wizytą do Zacnej jubilatki, z kwiatami oraz życzeniami przybyli Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosława Sawic oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Szymczak. Swój list gratulacyjny przesłał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina.


2020-06-08

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.42.2020

Nazwa zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Przedmieściu Zamojskim – etap I

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.