Dzisiaj: 2023-06-04, imieniny: Franciszka, Karol

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-04-22

Informacja dot. projektów na instalacje solarne i fotowoltaiczne

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że projekty pn. „EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II” oraz „EKO Szczebrzeszyn – energia w promieniach słońca – etap III” złożone w odpowiedzi na Konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/1, Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE,  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 2019 r.  przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną  i znalazły się na liście  projektów wybranych do dofinansowania.

 

W ramach projektu  „EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II” planowany jest montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Szczebrzeszyn. Instalacja będzie służyła do podgrzewania wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych.

 

Projekt pn. „EKO Szczebrzeszyn – energia w promieniach słońca – etap III”  polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych  zamieniających energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną na terenie gospodarstw domowych Gminy Szczebrzeszyn.

 

Istotą budowy w/w instalacji jest wykorzystanie energii słońca, aby osiągnąć efekt ekologiczny i energetyczny dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. Rozwiązanie takie pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do środowiska oraz poprawi sytuację ekonomiczną użytkowników.

 

Osoby, które zgłosiły swój udział ww. projektach będziemy informować na bieżąco o poszczególnych etapach realizacji.


2020-04-21

XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Transmisja z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WkiH6898Wrk

Proponowany  porządek  obrad:  


2020-04-21

Informacja

Szanowni Państwo pobierający świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia/zasiłki szkolne

Informujemy, że w związku z otrzymaniem  przez Gminę Szczebrzeszyn dotacji na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych na okres styczeń – czerwiec 2020 r. i możliwością  zmiany wydanej decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego, osoby uprawnione, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł / na osobę,  proszone są o niezwłoczne składanie oświadczeń o aktualnej wysokości dochodów.

Druk oświadczenia dostępny jest w załączniku  oraz  będzie wyłożony przy kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 13.30.

W związku ze zmianą niektórych zasad bezpieczeństwa w przemieszczaniu się w przestrzeni publicznej odnoszących się do Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) proszę o stosowanie się do poleceń pracowników tutejszego Urzędu w kwestii przemieszczania się w obiekcie celem załatwienia sprawy.

Dodatkowych informacji związanych ze złożeniem oświadczenia można uzyskać w Referacie Oświaty pod nr. telefonu tel. 84 6821 222

 

Do pobrania: Druk oświadczenia

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha


2020-04-21

Informacja – nauka zdalna

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania sprzętu do nauki zdalnej, Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że rodzice, którzy nie dysponują sprzętem (komputer, laptop, tablet), do realizacji kształcenia na odległość winni zgłaszać się do Dyrektorów szkół, w których Ci uczniowie realizują obowiązek szkolny.

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn posiadają  laptopy i Dyrektorzy w celu realizacji zajęć edukacyjnych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą na podstawie umowy cywilo-prawnej wypożyczać rodzicom laptopy dla uczniów.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie także przekazany w formie darowizny szkołom i to dyrektorzy tych szkół zdecydują o wypożyczaniu go najbardziej potrzebującym rodzinom.

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha


2020-04-21

Informacja dot. przekazania instalacji solarnych


2020-04-20

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.25.2020

Nazwa zadania: Zakup i dostawa 28 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


2020-04-20

Informacja

Informacja Wojewody Lubelskiego z 17 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).


2020-04-17

Program „Zdalna szkoła”

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant w wysokości  60.000 zł na zakup 28 komputerów stacjonarnych typu ALL in One dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Dyrektorzy placówek przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


2020-04-16

„Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Miłośnicy spacerów oraz zwolennicy dwóch kółek już w tym roku dostaną prezent: nowy ciąg pieszo – rowerowy, który skomunikuje południową część miasta, od ulicy Zwierzynieckiej, promenadą wzdłuż rzeki Wieprz z ulicą Zamojską. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w ramach Projektu: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”.  


2020-04-16

INFORMACJA

Informacja Wojewody Lubelskiego z 15.04.20 r. o rozp. RM z 10.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).

Treść dokumentu.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.