Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2021-01-29

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

baner informujący o bezpłatnym usuwaniu azbestu

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu


2021-01-29

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

            Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała dokumentację dotyczącą projektu Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.
W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim (tłumaczenie fragmentów Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko) oraz w języku angielskim (całość) wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentacji w języku polskim i angielskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem znak: DOOŚ-TSOOŚ.442.28.2020.AH z dnia 28 grudnia 2020 r., została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, I piętro, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30, po uzgodnieniu trybu i terminu tel. 81 71 06 500, email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl oraz udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.
Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20 – 144 Lublin; adres e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, bądź składać osobiście w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2021 r.
Wyniki udziału społeczeństwa zostaną przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk


2021-01-28

Zostań rachmistrzem spisowym – nabór kandydatów wydłużony do 16 lutego 2021 roku.

Gminne Biuro Spisowe w Szczebrzeszynie informuje, że w okresie od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia 09 lutego 2021 roku prowadzony będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Szczegóły naboru w ogłoszeniu.

Komunikat Centralnego Biura Spisowego- wydłużenie naboru kandydatów do 16 lutego br. 

Ogłoszenie o naborze

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Plakat


2021-01-22

Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2021 r.

Treść informacji w formacie PDF


2021-01-21

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Eko Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II”

treść informacji


2021-01-21

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

informacja str 1

 


2021-01-21

“Certyfikaty Marki Roztocze dla Szczebrzeszyna”

We wtorek 29 grudnia 2020r, została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim. Do tego działania została powołana Kapituła Certyfikująca, która przeprowadziła weryfikację zgłoszeń, a następnie wizje lokalne w zgłoszonych obiektach i atrakcjach turystycznych. W procesie certyfikacji zostało wyłonionych 60 laureatów certyfikacji:
– 10 obiektów gastronomicznych
– 10 obiektów noclegowych
– 10 gospodarstw agroturystycznych
– 30 atrakcji turystycznych
Są to „Miejsca Marki Roztocze” oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowić będą podpowiedź dla turystów w wyborze noclegu, restauracji, zwiedzania, a także pomoże zbudować rozpoznawalność marki w świadomości poszukujących ciekawej propozycji.

Miejsca którym przyznano Markę Roztocze w Gminie Szczebrzeszyn:
–  Pomnik chrząszcza przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie
–  Hotel i Restauracja „Perła Roztocze” w Szczebrzeszynie
–  Synagoga w Szczebrzeszynie(obecnie Miejski Dom Kultury)
–  Muzeum Starych Zegarów w Szczebrzeszynie
–  Muzeum Skarbów Ziemi i Morza w Szczebrzeszynie(Hotel Klemens)
–  Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie
Lista wszystkich certyfikowanych obiektów znajduje się na stronie www.roztoczetravel.pl

 


2021-01-15

UWAGA! SILNY MRÓZ I OPADY MARZNĄCE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2021-01-13

Informacja

Szczepienia przeciwko COVID-19 – ważne informacje


2021-01-13

INFOLINIA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, iż wszelkich informacji na temat transportu osób mających  trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 można zasięgnąć pod numerem telefonu +48 84 6821 202.

Osoby do kontaktu dostępne pod w/w numerem telefonu:

  1. Batorska Ewa
  2. Bednarz Katarzyna
  3. Dąbrowska Barbara

Telefon +48 84 6821 202 dostępny jest w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 8.00 do 16.00

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 15.30

Klauzula informacyjna

Oświadczenie w sprawie transportu na szczepienie


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.