Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2021-01-11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak: ROK.0050.11.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia  01 lutego 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

Stanowisko pracy: inspektor do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszcona w BIP.


2021-01-04

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)  na okres od 01-06-2021 do 31-05-2022 można składać:

od 1  lutego 2021 roku – drogą elektroniczną, poprzez:

od 1 kwietnia 2021 roku – w formie papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.


2021-01-04

Uwaga! Oblodzenie!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-12-31

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Eko Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II”


2020-12-29

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

 • całkowity zakaz przemieszczania się osób znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 (z wyjątkiem wykonywania czynności służbowych, zawodowych lubwykonywania działalności gospodarczej, oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego);
 • do dnia 17 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2:
  • a)  zakaz handlu detalicznego, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 1 ww. rozporządzenia,
  • b)  zakaz prowadzenia działalności usługowej dla właścicieli lub najemców powierzchni usługowej, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 2 ww. rozporządzenia,
  • c)  prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

  W chwili wejścia w życie ww. rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).

page1image43692800

WOJEWODA LUBELSKI

/-/ Lech Sprawka


2020-12-28

“Świetlica środowiskowa dla mieszkańców Bodaczowa”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r zrealizowano:
-doposażenie zaplecza kuchennego
– doposażenie sali świetlicowej
– remont podłogi sali głównej
Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców i utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Bodaczów. Wnioskodawcą projektu było koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie przy wsparciu Lokalnej Grupy działania „Nasze Roztocze”.
Wartość zadania: 49 951,34zł

 


2020-12-23

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Eko Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II”


2020-12-23

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:

§ 1 W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 26 grudnia2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godziny19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00.

 1. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00 może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług(PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453, Dz. U. z 2018 r. poz. 2440, Dz. U. z 2019 r. poz. 2554, Dz. U. z 2020 r. poz. 556).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 729, 1423, 2112, 956) oraz ustawy z dnia20maja 1971r. Kodeks wykroczeń(Dz.U. z 2019 r. poz. 821, 1238, Dz. U. z 2018 r. poz. 79, Dz. U. z 2020 poz. 568, 1086, 2112, 956, 1517).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 26 grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

 

Wojewoda Lubelski
/-/ Lech Sprawka

 

Rozporządzenie Porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego


2020-12-22

W Wigilię Urząd Miejski będzie nieczynny

Szanowni Państwo,

informujemy,  że 24 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Szczebrzeszynie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


2020-12-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 15.12.2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 285 ze zm. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. , poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+23 1 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów” że:
1. Dnia 07. 12.2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Zamość pismo znak: RPOŚ.6220.18.2020 z dnia 04.12.2020 r. Burmistrza Szczebrzeszyna z informacją o uwarunkowaniach związanych z wydaniem opinii odnośnie w/w inwestycji.
2. Wójt Gminy Zamość pismem znak: PIOŚ.6220.8.2020 z dnia 10.12.2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o przedłużenie terminu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia ze względu na potrzebę uzyskania określonych danych od inwestora.
Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (pon.- piąt. godz.7.30 – 15.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym -84/6392364 w. 29.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.