Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-12-11

Obwieszczenie nr 310.2020

Szczebrzeszyn, dnia 8 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 310.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”

Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/174/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 kwietnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu. Wyłożenie przedmiotowego dokumentu odbędzie się w dniach od 18 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskim w Szczebrzeszynie, 22-460 Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, w godzinach od 10.00 do 14.00, a jego publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Szczebrzeszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępna jest na stronie internetowej Gminy Szczebrzeszyn w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Szczebrzeszyna
\-\Henryk Matej

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP – plik pdf


2020-12-11

” Nowe Publikacje Promujące Szczebrzeszyn”

Zakończono realizację grantu ze Stowarzyszenia LGD Nasze Roztocze na zadanie p.n. „Promocja turystyczna gminy Szczebrzeszyn poprzez wydanie materiałów drukowanych” w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez promocję produktów i ofert turystycznych”.
W ramach realizacji projektu zostały wydane publikacje:
1. Album promujący Szczebrzeszyn
2. Szczebrzeszyn – krótki przewodnik
3. Mapa turystyczna „Szczebrzeszyn – Rowerem po Roztoczu”
4. Ulotka promocyjna umożliwiająca turystom i mieszkańcom naszej gminy poznanie potencjału oraz najważniejszych ofert i produktów turystycznych Szczebrzeszyna.
5. Ulotka promująca Muzeum Starych Zegarów
Publikacje zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


2020-12-11

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.73.2020

Nazwa zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II

Treść Ogłoszenia zamieszczona w Bazie Konkurencyjności

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-12-11

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy Komisji Stałych na rok 2021.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Bodaczów),
b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
c) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2 przy ulicy Zamojskiej 11 w Szczebrzeszynie,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Targowej 12 w Szczebrzeszynie,
e) zmieniająca uchwałę Nr XI/155/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
f) w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Szczebrzeszyn,
g) w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,
h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok,
i) w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2021 rok,
j) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok,
k) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
8. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


2020-12-10

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.72.2020

Nazwa zadania: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w 2021 r.

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-12-10

“Jubileusz 35-lecia Orkiestry Dętej Echo Kniei”

W dniu 09 grudnia br. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej z okazji Jubileuszu 35-lecia Orkiestry Dętej “Echo Kniei” złożył na ręce przedstawicieli orkiestry gratulacje i podziękowania za wieloletnią aktywną,pełną profesjonalizmu pracę artystyczną, życząc aby kolejne lata działalności Orkiestry Dętej “Echo Kniei” były jeszcze pomyślniejsze.

 


2020-12-09

OGŁOSZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Szczebrzeszyn informuje, że:

  1. W dniu 9 grudnia 2020 roku odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia karty inwentaryzacyjnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Brody Małe jako działka nr:
    – 480 o pow. 0,2994 ha, stanowiącej zgodnie z decyzją Starosty Zamojskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku, znak: GKN.6824.1.6.2020 mienie gromadzkie.
  2. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną o nr 3/2020 poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 9 grudnia 2020 roku do 8 stycznia 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
  3. Osoby których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

\-\ Przemysław Cieszkowski

 

Skan ogłoszenia – plik pdf


2020-12-09

Informacja

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. W obu konkursach jest przewidziane po 30 nagród dla najciekawszych prac. Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin. Prace można także dostarczyć osobiście do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. C. Skłodowskiej 3, V piętro, 20-029 Lublin.

Formularz oraz regulamin można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego:

 

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkursy-bozonarodzeniowe/

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursach.

 

Rafał Serej
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
tel. (81) 44 16 538


2020-12-09

“Iluminacje świąteczne przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie”

Iluminacja świąteczna

 


2020-12-07

Kampania “Plastik nie do pieca-piec nie do plastiku”

Czy wiesz, że spalanie odpadów w tym m.in. plastików w gospodarstwach domowych ,zarówno w piecach, kotłach centralnego ogrzewania, kominkach jak w przydomowych paleniskach jest procesem niedozwolonym?
Czy zdajesz sobie sprawę, jakie negatywne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą to zjawisko?
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. ”Plastik nie do pieca-piec nie do plastiku”.

https://www.plasticseurope.org/pl/newsroom/press-releases/plastik-nie-do….

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.