Dzisiaj: 2023-12-05, imieniny: Saba, Kryspin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2018-01-30

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów, wychowanków oraz wskaźnika zwiększającego kwotę dotacji dla szkół podstawowych w 2018 roku.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Szczebrzeszyn ogłasza:

 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku na 1 dziecko wynosi: 7384,32 zł rocznie (615,36 zł miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 22wychowanków.
 3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku na 1 dziecko wynosi: 5 502, 73 zł rocznie (458,56 zł miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 25 wychowanków.
 5. Wskaźnik zwiększający kwotę dotacji dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi: 1,386.
 6. Wskaźnik zwiększający kwotę dotacji dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi wynosi: 1,304.
 7. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, położonych na terenie miasta, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 346 uczniów.
 8. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, położonych na terenie wsi, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. wynosi: 189 uczniów.

Skan dokumentu z podpisem.


2018-01-30

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

 • I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;
  Wtorek 8:00 – 12:00;
  Tel.: 084 5300933
 • II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;
  Wtorek 12:00 – 16:00;
  Tel.: 084 5300933
 • III, IV punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,
  Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata oraz radców prawnych.
  I piętro, pokój 124;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30;
  Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;
  Tel.: 084 5300934

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Starostwo Powiatowe w  Zamościu.


2018-01-30

Ogłoszenie nr 24.2018

Burmistrz Szczebrzeszyna otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2018-01-26

ferie zimowe w MDK

Miejski Domu Kultury w Szczebrzeszynie zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym  do  skorzystania z zajęć przygotowanych  na czas zimowego wypoczynku. Zajęcia na czas ferii  są zaplanowane od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00- 14:00.


2018-01-23

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 8. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2018.
 9. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szczebrzeszyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  e)ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  f) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


2018-01-23

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok – IBM.271.2018.

Treść informacji zamieszczona w BIP.


2018-01-22

Informacja dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

  Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

  więcej informacji


2018-01-18

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE 

SO.5535.11.2018

 

Data i godzina wydania: godz. 07:05 dnia 18.01.2018 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 r. do godz. 14:00 dnia 19.01.2018 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, z porywami do 80 km/h z południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Brak

Opracował: inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż. – Anna Socha (na podstawie ostrzeżenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie)

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczebrzeszynie 

/-/ dr inż. Marian Mazur  


2018-01-15

Oferta ustalenia przebiegu granic dotyczy sprawy RG.6830.4.2017


2018-01-12

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Treść zarządzenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.