Dzisiaj: 2024-03-03, imieniny: Maryna, Kunegunda

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-11-26

Informacja dla mieszkańca

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wniesione w trakcie procesu opiniowania i konsultacji społecznych (od 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.) uwagi i opinie, stanowiły podstawę do doprecyzowania zapisów projektu uchwały.

            Jednocześnie informuję, że w załączeniu przekazujemy projekt przedmiotowego dokumentu wraz z uzasadnieniem, który został również zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.lubelskie.pl  (Rolnictwo i Środowisko).

            W związku z powyższym oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) uprzejmie proszę o wyrażenie opinii w sprawie ww. nowego projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Informuję, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niewydanie opinii w terminie  miesiąca od daty otrzymania, oznacza akceptację ww. projektu.

Uchwała dot. wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w wersji uwzględniającej rezultaty opiniowania projektu oraz wnioski z konsultacji społecznych i konsultacji z organizacjami pozarządowymi zostanie przedłożona Sejmikowi Województwa Lubelskiego celem uchwalenia i nadania jej statusu aktu prawa miejscowego.

 

Treść dokumentu – wydruk /pdf/


2020-11-25

„Przebudowa Drogi Gminnej Nr 110328 L w Miejscowości Klemensów ul.Przechodnia”

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110328L w miejscowości Klemensów ul. Przechodnia o długości: 84,12m.
Zakres inwestycji obejmuje:
– elementy ulicy krawężniki betonowe
– jezdnia, nawierzchnia kostka brukowa(warstwa ścieralna betonowa 8cm)
– zjazdy
– kanał technologiczny
Łączny koszt realizacji zadania : 121 190,01zł.

 


2020-11-25

Informacja o zakończeniu Powszechnego Spisu Rolnego

Plakat z informacją


2020-11-24

„Przebudowa Drogi Gminnej Nr 110355L w Miejscowości Wielącza Poduchowna”

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej nr 110355L w miejscowości Wielącza Poduchowna na długości 352,73m położonej na obszarze gminy Szczebrzeszyn. Zakres prac budowlanych obejmuje:
-nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego
– wykonanie poszerzeń drogi do regularnej szerokości 5,00m
– zjazdy z kruszywa
Łączny koszt realizacji zadania wynosi: 194 050, 85zł

 


2020-11-24

„Budowa Kanalizacji Sanitarnej na ul.Kryka Topoli”

Inwestycja dotyczy montażu przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem na ul. „Kryka Topoli”. Termin zakończenia 30.11.2020r.Koszt realizacji zadania:99 535 13zł.

 


2020-11-24

„Przebudowa Oświetlenia Ulicznego Na ul.Leśnej”

Ukończono  przebudowę oświetlenia na ul. Leśnej w Szczebrzeszynie. Inwestycja zakończyła się 19.11.2020r.Koszt realizacji zadania: 31 805 86zł.

 


2020-11-24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

Stanowisko pracy: Referent do spraw podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2020-11-19

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw drogownictwa w referacie budownictwa Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

  • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykształcenie wyższe (preferowane ukończenie studiów inżynierskich o kierunku transport)
  • co najmniej odbyty staż zawodowy w strukturach administracji samorządowej,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 


2020-11-19

Ogłoszenie nr 287 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 22 grudnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Przedmieście Szperówka

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


2020-11-16

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie prosi o nieodpłatny odbiór kwiatów w doniczkach przez wszystkich zainteresowanych z Placu przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie. Serdecznie zapraszamy.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.