Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szczebrzeszyn.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Urząd jest w trakcie wdrażania nowej strony internetowej w ramach realizowanego projektu o nazwie “Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Nowa strona, spełniająca wymogi ustawy zostanie opublikowana wkrótce.

Treści niedostępne

 • Publikowane treści multimedialne nie zawierają opisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: (

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Dochalska.
 • E-mail: kadry@szczebrzeszyn.pl
 • Telefon: 846821095

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Szczebrzeszyna
 • Adres: Plac Tadeusza Kościuszki 1
  22-460 Szczebrzeszyn
 • E-mail: um@szczebrzeszyn.pl
 • Telefon: 846821095

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Miejskiego położony jest przy Placu Tadeusza Kościuszki 1 w Szczebrzeszynie.
 • Do budynku prowadzą schody.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Sekretariat oraz pokoje osób merytorycznie zajmujących się wykonywaniem zadań znajdują się na pierwszym piętrze.
 • Na parterze budynku znajduje się kasa i sala konferencyjna.
 • Dla osób na wózkach istnieje możliwość wjazdu do parteru budynku od strony bramy głównej. Wjazd jest oznakowany.
 • Osoba poruszająca się na wózku zgłasza potrzebę załatwienia sprawy w kasie Urzędu, po czym kompetentny urzędnik schodzi do interesanta.
 • Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z biurem Rady Miejskiej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wejście /dla niepełnosprawnych/ od strony zachodniej budynku – parter.
 • Toalety publiczne znajdujące się w budynku od strony północnej nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.