Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, iż:  

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 846821095, email: um@szczebrzeszyn.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:  
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z załatwianiem spraw prowadzonych przez Urząd w zw. z art. 6 ust. 1 lic c RODO.
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 • w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym archiwalnych.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Pana/Panią oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: um@szczebrzeszyn.pl. lub poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w sekretariacie Urzędu.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i nie wpływa na tok rozpatrzenia sprawy. Jeżeli podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy to co do zasady podanie jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. 

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.