Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja dot. uchodźców

W związku z pojawiającymi się pogłoskami o planowanym skierowaniu do Szczebrzeszyna grupy uchodźców z rejonu Bliskiego Wschodu wyjaśniam, że do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęły dwa pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wskazanie obiektów na terenie Gminy, które mogłyby zostać przeznaczone na miejsce zakwaterowania uchodźców i o podanie liczby osób, które mogłyby być przyjęte na teren Gminy. Zarówno na jedno jak i drugie pismo nasza odpowiedź była negatywna a mianowicie, że na terenie Gminy Szczebrzeszyn nie mamy możliwości przyjęcia uchodźców.

Innej korespondencji w sprawie uchodźców dotychczas nie otrzymaliśmy i nie posiadamy żadnej informacji o tym, że jakiś obiekt na terenie Gminy Szczebrzeszyn został wytypowany bądź przeznaczony dla uchodźców.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ dr inż. Marian Mazur


Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  


JESIENNY KIERMASZ KSIĄŻEK

W dniach 14.10.2015 r. – 13.11.2015 r. W godz 9.00 – 17.00 zapraszamy do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie na kiermasz książek. Mamy do zaoferowania różnorodne tytuły w bardzo atrakcyjnych cenach.
Obok książek nowych będzie możliwość nabycia książek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
M.G.Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie


Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy na rok 2016

Burmistrz Szczebrzeszyna, informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
Zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Gminy Szczebrzeszyn 
z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.szczebrzeszyn.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Szczebrzeszynie, Plac Kościuszki 1. Uwagi można składać na formularzu konsultacji programu rocznego w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych dwojako:
• w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Kościuszki 1, 
22-460 Szczebrzeszyn,
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl
W terminie do 27.10.2015 r decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.


Uroczystość wręczenia Nagród Edukacyjnych

Nagrody Edukacyjne przyznawane przez Burmistrza Szczebrzeszyna to szczególne wyróżnienia, których ideą jest uhonorowanie osiągnięć uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Tegoroczna ceremonia wręczenia Nagród Edukacyjnych odbyła się 29 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki edukacyjne 
w roku szkolnym 2014/2015.  


Zaproszenie na spotkanie – Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn

W związku z opracowywaną Strategią Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn informuję, że w dniu 13 października br. o godz.10:00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu odbędzie się spotkanie z udziałem autorów opracowania.
Tematem będzie: konsultacja części diagnostycznej Strategii, analiza SWOT /mocne, słabe strony gminy oraz jej szanse i zagrożenia/ oraz kierunki działań Gminy Szczebrzeszyn w latach 2016 – 2022.
Z uwagi na ważność omawianych spraw dla przyszłego rozwoju miasta i gminy zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w w/w spotkaniu oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ dr inż. Marian Mazur


Informacja dot. składania wniosków na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych.

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w dniach 7 – 26 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie będą przyjmowane wnioski od rolników na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych pod zbiory w 2016 r.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ dr inż. Marian Mazur


Informacja dla wyborców

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w godzinach pracy tut. Urzędu udostępniony został do wglądu spis wyborców sporządzony dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ dr inż. Marian Mazur


Informacja z dn. 06.10.2015 r.

Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Informacja z dnia 02.10.2015 r.

Uprzejmie informuję, że losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych zgłoszonych przez uprawnione komitety wyborcze w gminie Szczebrzeszyn odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie (pok. nr 2).

/-/ Maria Loc-Oczkoś

Urzędnik wyborczy


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.