Dzisiaj: 2022-09-27, imieniny: Damian, Amadeusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Szczebrzeszyn

Uchwała Nr XVII/121/2012 r. Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczebrzeszyn˝.

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie od ich uczestników opinii.

Ustalono, że konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej i papierowej poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom Gminy Szczebrzeszyn. Moduły ankietowe zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Referat Gospodarczy. Na koordynatora wyznaczono referenta ds. promocji gminy.

Wszystkie zarządzenia podano do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem  internetowym: http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/

Czynności konsultacyjne:

W dniach: 15-21 kwietnia 2013r. został umieszczony pierwszy moduł ankietowy  na stronie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego ”Brody Małe” na terenie gminy Szczebrzeszyn. Zarządzenie nr.43.

Pytanie: ”Czy jesteś za budową zbiornika wodnego wielozadaniowego „Brody Małe?”

tak- 5%

nie- 2%

nie wiem- 1%

Mieszkańcy mieli możliwość  wypowiedzenia się w formie głosowania, poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wybranej odpowiedzi.

W dniach: 22-28 kwietnia 2013r.został umieszczony drugi moduł ankietowy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Nabycia terenu „ Zamczyska” oraz rewitalizacji obiektu. Zarządzenie nr.50.

Pytanie: „Czy jesteś za zakupem terenu „Zamczyska?”

tak- 92%

nie- 8%

nie wiem- 5%

drugie pytanie: „Jakie powinno być źródło finansowania zakupu terenu?”

środki z budżetu miasta- 3%

środki pozyskane z funduszy unijnych- 18%

nie wiem- 2%

W dniach: 21-28 maja 2013 r. został umieszczony trzeci moduł ankietowy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Wyboru artysty na Dożynki  2013r. Zarządzenie nr.65.

Pytanie: „ Czyj występ  chciałaby Pani/chciałby Pan zobaczyć podczas Dożynek 8 września 2013r.? ”

Voyager-74%

Andrzej Rosiewicz-24%

Happy End- 32%

W dniach: 21-28 czerwca 2013r. został umieszczony czwarty moduł ankietowy na stronie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http:// www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła:  Realizacji inwestycji „Farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn. Zarządzenie nr.84.

Pytanie: „ Czy jest Pani/Pan za realizacją inwestycji farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn?”

tak- 80%

nie- 14%

nie wiem-6%

drugie pytanie: „ Czy uważa  Pani/Pan, że powinny być wprowadzane w gminie nowe, ekologiczne źródła energii?”

tak- 84%

nie-9%

nie wiem- 7%

trzecie pytanie: „ Jakie powinno być źródło finansowania inwestycji?”

środki pozyskane z funduszy unijnych- 65%

środki od inwestora- 32%

środki z budżetu Miasta- 3%

 

Powyższe wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną przedłożone Burmistrzowi Gminy Szczebrzeszyn, który w najbliższym czasie  przeanalizuje i podejmie stosowne decyzje w tym zakresie.

 

 

Sprządziła:

Małgorzata Kasprzyk- referent d/s promocji gminy

Szczebrzeszyn dnia 28 czerwca 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacja – odpady

Informujemy mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn, iż od dnia 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. podmiotem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. adres: ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn tel.(84) 682 11 67.


„ Święto Kwitnącej Fasoli ”

23 czerwca 2013 r. na placu przy remizie OSP Przedmieścia Błonie, spotkali się producenci i amatorzy strączkowych potraw.

Program:

15:00- Prelekcja na temat uprawy i ochrony oraz walorów smakowych fasoli.

16:00- Blok artystyczny: Zespół „Fermata” z Telatyna, konkurs sobótkowy, konkurs kulinarny  (dwa pierwsze miejsca: Koło Gospodyń Wiejskich Błonie i Koło Gospodyń Wiejskich Wielącza Kolonia). Pokazy sztuk walki jiu-jitsu, Kapela „ Wygibusy” z Biłgoraja.

21:30- zabawa z Zespołem „Solaris”

Organizatorzy „Święta Kwitnącej Fasoli”:

– Burmistrz Szczebrzeszyna

– Rada Sołecka

– Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

– Koło Gospodyń Wiejskich Błonie

(M.Kasprzyk referent ds.promocji gminy)

 


Konsultacje społeczne Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – Farmy fotowoltaiczne

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą aby wypełnili Państwo poniższą ankietę dotyczącą możliwości zlokalizowania na terenie gminy Szczebrzeszyn farmy fotowoltaicznej. Aby mogli się Państwo zapoznać ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania farm fotowoltaicznych została zamówiona opinia eksperta, którą możecie Państwo pobrać poniżej. Zapraszamy Państwa do aktywnych wypowiedzi w tej kwestii, Państwa zdanie jest ważne dla Urzędu, który pragnie realizować politykę rozwoju regionu zgodnie z opinią i zdaniem jego mieszkańców.

Opinia ekspercka dotycząca podstawowych założeń budowy i funkcjonowania farmy fotowoltaicznej

Poniżej przedstawiamy Państwu ankietę, którą prosimy wypełnić.

Konsultacje będą trwać w terminie od 21 do 28 2013 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią/Panią Marią Jurczykowską Tel.: 084-6821-095 wew.331

Sorry, there are no polls available at the moment. Sorry, there are no polls available at the moment. Sorry, there are no polls available at the moment.

Konsultacje Społeczne, mają na celu zebranie od uczestników opinii na temat realizacji inwestycji farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn. 

Prowadzone będą w formie ankiety on-line oraz arkusza dostępnego w Urzędzie Miejskim. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 21 czerwca do 28 czerwca 2013 roku.  W terminie w/w przyjmowane będą ankiety konsultacyjne w formie elektronicznej oraz papierowej.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.szczebrzeszyn.pl


XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji odbędzie się w dniu 27 czerwca  2013 r. o godz. 10:00 (czwartek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – propozycje placówek oświatowych, OPS.
 7. Harmonogram planowanych imprez dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 8. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) 
  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  d) 
  zmian budżetu na rok 2013,
  e) 
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Realizacja projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Dolina Wieprza i Poru” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach  skierowanych do osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gmin: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn.

plakat LGD(M.Kasprzyk referent ds.promocji gminy)


„ Dni Chrząszczowego Grodu”

W dniach 14-16 czerwca w Szczebrzeszynie, odbędą się Dni Chrząszczowego Grodu. Dni naszego miasta  organizowane są wspólnie z Radiem Lublin.

dni chrząszcza


„ Obchody 100 Rocznicy Urodzin Róży Zamoyskiej”

4 czerwca 2013 r. w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie odbyły się uroczystości związane z obchodami 100 Rocznicy Urodzin Róży Zamoyskiej w połączeniu z 7 Rocznicą nadania szkole jej imienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, kolejnym etapem była część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły nr.3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Marcin Zamoyski Prezydent Zamościa z rodziną, Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych i wielu innych znamienitych gości. (M.Kasprzyk referent ds. promocji gminy)


„57 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej”

 

W dniach 29.05 – 2.06.2013 r. odbył się 57 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej im. Płk. Skopenko pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Wyścig składał się z pięciu etapów, drugi etap prowadził przez Szczebrzeszyn. Kolarze przejechali ulicami Szczebrzeszyna 30 maja. Do udziału w wyścigu zaproszono 8 ekip kolarskich z Polski, 8 ekip z Ukrainy, 2 ekipy z Białorusi, 2 ekipy z Rosji i 1 ekipę  z Litwy. Trasa wyścigu prowadziła przez najatrakcyjniejsze  miejscowości Zamojszczyzny. Kolarze łącznie do pokonania mieli 154 km.

Organizatorzy wyścigu:

– Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie, jednym ze współorganizatorów był Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur.

M.Kasprzyk.referent ds.promocji gminy


„Tryptyk Islandzki”

 

31 maja w Restauracji „Klemens” odbyło się slajdowisko „Tryptyk Islandzki – Islandia 2010”. Podróżnicy goszczący w Restauracji opowiadali zebranym o wyprawie na Islandię, w trakcie której przeszli wnętrze Islandii ze wschodu na zachód, dokonując tym samym pierwszego tego typu trawersu bez wsparcia z zewnątrz w stylu alpejskim. Przekazali zebranym swoje doświadczenia dotyczące ich zmagań z trudnym terenem, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych walcząc z: zimnem, lodem, śniegiem, deszczem, wulkanami oraz lodowcami.(M.Kasprzyk referent ds.promocji gminy)

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.