Dzisiaj: 2022-06-26, imieniny: Jan, Paula

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Prezentacja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

https://pl-pl.facebook.com/pg/SzczebrzeszynFestiwal/about/?ref=page_internal


inwestycje realizowane przez gminę Szczebrzeszyn

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Wartość ogółem – 7 921 329,99

Wydatki kwalifikowane – 5 795 919,23

Wnioskowane dofinansowanie – 3 694 898,50 (63,75%)

Wkład własny łącznie – 2 101 020,73

Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 z dnia 17 maja 2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Szczebrzeszyn otrzymamy 3 694 898,50 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 63,75% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 7 921 329,99 zł (w tym wydatki kwalifikowane 5 795 919,23 zł i wkład własny gminy 2 101 020,73 zł).

 


Podsumowanie akcji charytatywnej „Życie przez całe życie”

Szczebrzeszyn włączył się do akcji Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, zorganizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia, by wesprzeć finansowo budowę kompleksu terapeutyczno – opiekuńczego „Rodzinny Dom” w Zamościu.


Zaangażowanie mieszkańców miasta i gminy było ogromne, w zbiórce wzięli udział podopieczni placówek oświatowych, harcerze, stowarzyszenia, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy pogotowia ratunkowego, klub motocyklistów, lokalni przedsiębiorcy, sportowcy, pasjonaci rękodzieła, parafie, Miejski Dom Kultury i wiele innych.

 


przysięga wojskowa w Szczebrzeszynie

W niedzielę, 24 marca na placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

133 żołnierzy – ochotników złożyło  uroczystą przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK i zasiliło szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Brygada liczy już ponad 3200 żołnierzy. Ochotnicy składający przysięgę przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe na terenie jednostki wojskowej w Zamościu, które otwiera trzyletni cykl szkoleń.  


V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:  


Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektów geodezyjnych podziału działek nr ew. 1 oraz 361/3 położonych w Gminie Szczebrzeszyn. Znak sprawy: RG.6840.7.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie nr 58.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz  propagowanie spędzanie czasu wolnego, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: orlik starszy, orlik młodszy, żak starszy, skrzat starszy”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji Nr 3/19 z dnia 15 marca 2019 r. znak: IF-I.7820.18.2019.ZS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 w km 256 + 100 do km 256 + 850 wraz z budową mostu przez rzekę Wieprz w km 256 + 771 w m. Szczebrzeszyn”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

      O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

 


KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 25 marca – 3 kwietnia 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Komunikat dostępny na stronie http://www.wiw.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=1065


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.