Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > sesja rady

XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za 2019 rok.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych ustawą o samorządzie gminnym do ich składania za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn, Przedmieście Szperówka, Bodaczów),
  b)w sprawie przyjęcia w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 306 o pow. 0,8467 ha zabudowanej drogą o nawierzchni żużlowej,
  c)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
  d)w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
  e)w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021,
  f)w sprawie zmiany uchwały Nr V/61/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  h)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.