Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r. – wstępne założenia.
 7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie oraz pracowników zobowiązanych do ich złożenia za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Szczebrzeszyn,
  b) uchwalenia Rocznego programu współpracy z  organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017,
  c) zmiany uchwały nr XVI/105/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r.
  e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2017 rok,
  f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
  g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie Ośrodka Wypoczynkowego w Kawęczynku,
  h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  i) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016 – 2023,
  j) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
  k) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.