Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

Szanowni Państwo

W dniu 28 października 2019r. Gmina Szczebrzeszyn zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj. zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie energii  z OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz obniżenie kosztów oświetlenia. 

Termomodernizacja budynku zostanie wykonana w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne i opracowana dokumentację techniczną. 

W efekcie realizacji projektu poprawi się stan techniczny kolejnego budynku oświatowego na terenie gminy Szczebrzeszyn, a także dzięki odnowieniu elewacji, nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

 

Termin realizacji projektu: 2019-2021

Całkowita wartość projektu: 2 185 049,28

Kwota dofinansowania z EFRR:  1 235 733, 40

Wkład własny jst.: 949 315,88 zł. 

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
Henryk Matej /-/

 


CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE W SZCZEBRZESZYNIE WRAZ Z AMFITEATREM

Wartość ogółem – 2 155 510,80

Wydatki kwalifikowane – 1 761 797,40

Wnioskowane dofinansowanie – 1 497 527,78 (85%)

Wkład własny łącznie – 657 983,02

Oś 13 : INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działanie 13.3 : Rewitalizacja obszarów miejskich

konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

Projekt pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Zgodnie z wnioskiem nr RPLU.13.03.00-06-0036/17 z dnia 02.08.2018 roku Gmina Szczebrzeszyn ubiega się o 1 497 527,78 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 2 155 510,80 zł (w tym wydatki kwalifikowane 1 761 797,40 zł i wkład własny gminy 657 983,02 zł).

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn.

 


TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE

Wartość ogółem – 4 528 255,85

Wydatki kwalifikowane – 2 784 370,41

Wnioskowane dofinansowanie – 2 366 714,84 (85%)

Wkład własny łącznie – 2 161 541,01

Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego –

konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17.

 


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Wartość ogółem – 7 921 329,99

Wydatki kwalifikowane – 5 795 919,23

Wnioskowane dofinansowanie – 3 694 898,50 (63,75%)

Wkład własny łącznie – 2 101 020,73

Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 z dnia 17 maja 2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Szczebrzeszyn otrzymamy 3 694 898,50 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 63,75% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 7 921 329,99 zł (w tym wydatki kwalifikowane 5 795 919,23 zł i wkład własny gminy 2 101 020,73 zł).

 


”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Szybki i prosty sposób załatwiania spraw urzędowych.

Już wkrótce szybko i sprawnie będziemy mogli załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, nie tylko poprzez wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, ale także poprzez dostępne e-usługi m.in. w takich dziedzinach jak urbanistyka, sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, podatki i opłaty. W dniu 11.10.2018 zawiązało się partnerstwo pomiędzy ośmioma gminami z woj. lubelskiego: Gminą  Szczebrzeszyn, Gminą Nielisz, Gminą Zwierzyniec, Gminą Łabunie, Gminą Krasnobród, Gminą Serniki, Gminą Michów i Gminą Chodel, w celu wspólnej realizacji projektu Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom. 

W dniu 26 czerwca 2018r.  w Urzędzie Wojewódzkim  w Lublinie została  podpisała umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Planowany okres zakończenia projektu przypada na grudzień 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 7 190 248,99 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 6 111 711,63 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

Gmina Szczebrzeszyn jako Partner projektu na realizację zadania poniesie koszty całkowite w kwocie 1 468 429,03 zł.


Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” – to przedsięwzięcie, w ramach którego ponad 300. uczniów klas I-VII uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii i informatyki, a nasza szkoła wyposażona została w  pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Program zajęć dostosowany został do potrzeb każdego ucznia, umożliwiając mu rozwijanie pasji i zainteresowań  – język angielski, matematyka, przyroda, chemia, biologia oraz wyrównanie szans edukacyjnych – język angielki i matematyka. 

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego stwarzają możliwość rozwijania kompetencji oraz zainteresowań językowych, poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, a także utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości z języka angielskiego przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej. Wśród metod stosowanych na zajęciach językowych znalazły się m.in.: metoda komunikacyjna, audio-wizualna, audiolingwalna oraz TPR – reagowania całym ciałem. Podczas zajęć uczniowie doskonalą sprawności językowe poprzez różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków  przeznaczonych na realizację projektu – tablicy interaktywnej, laptopów, płyt DVD i CD, gier, klocków, plakatów, pacynek, kart pracy, słowników dwujęzycznych, artykułów, readersów oraz flashcards i story cards.   Zarówno różnicowanie metod i technik pracy, jak również stosowanie ciekawych materiałów  dydaktycznych czyni proces uczenia się języka angielskiego bardziej efektywnym. 

W zajęciach rozwijających i wyrównawczych z języka angielskiego  biorą udział uczniowie klas I –VII.   


„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn”

„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn” pod taką nazwą Gmina Szczebrzeszyn realizuje w 5 szkołach  projekt dofinansowywany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kształcenia ogólnego w: Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkole Podstawowej w  Bodaczowie, Szkole Podstawowej w Wielączy, Gimnazjum w Szczebrzeszynie i Gimnazjum w Bodaczowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach rozwijających lub  wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz zajęciach odbywających się metodą eksperymentu
z przyrody, fizyki i chemii. Dodatkowo uczniowie gimnazjów będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach grupowych i/lub indywidualnych z doradztwa zawodowego.
We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie odbędą sie zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe w systemie VCC w formie kurów:  DigComp poziom A,  systemy prezentacji informacji w biznesie, multimedia w reklamie oraz dla Gimnazjów grafika  komputerowa. Zakończenie kursu i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu będzie wiązało się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

W ramach projektu zostały doposażone w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, fizyczna i przyrodnicza). W ten sposób zostały stworzone  warunki dogodne do pracy metodą eksperymentu.

Zakupiony został sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, laptopy i  drukarki 3D)

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Wartość projektu 1 094 201,88 zł

Z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 038 621,88 zł.


Informacja o Projektach współfinansowanych ze środków UE, które Gmina Szczebrzeszyn złożyła w 2009 roku

W 2009 roku Gmina Szczebrzeszyn czyniła starania  o pozyskanie środków finansowych z europejskich funduszy oraz środków rządowych. Opracowano i złożono 12 projektów.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.