Dzisiaj: 2023-12-05, imieniny: Saba, Kryspin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Daniel Kustosz

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.65.2020

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.15.2020

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, nr 110334L,  nr 110327L, nr 110335L, nr 110337L, nr 110344L, nr 110347L, nr 110349L, nr 110314L, nr 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258″

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.16.2020

Nazwa zadania: Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Szczebrzeszyn informuje, że:

 1. W dniu 10 września 2020 roku odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia karty inwentaryzacyjnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Przedmieście Błonie jako działka nr:

– 2314/2 o pow. 1,8028 ha,

stanowiącej grunty orne.

 1. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną o nr 1/2020 poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 10 września 2020 roku do 9 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
 2. Osoby których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski
  i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

/-/ Przemysław Cieszkowski


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.14.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L (relacji Bodaczów-Zawada)”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Informacja o utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej nr 74


Informacja o czasowym zamknięciu przejazdu kolejowego Kolonia Niedzieliska


Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego w Gminie Szczebrzeszyn

W związku z rozpoczęciem z dniem 1 września 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym informuję, że w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie poł. Plac Tadeusza  Kościuszki 1, w pokoju nr 25 funkcjonuje stanowisko komputerowe przeznaczone do samospisu.

Chętnych do udziału w powyższym z terenu Gminy Szczebrzeszyn,  zapraszamy w każdy powszechny dzień tygodnia w godzinach od 800 do 1430.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia,  że XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 9 września 2020 r. (środa) o godz. 9.30  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i  przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

 

Transmisję oraz zapis z sesji można obejrzeć na stronie:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?id=2622 lub bezpośrednio https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1336/rada-miejska-w-szczebrzeszynie.htm

 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2020r.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2020r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
  c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Szczebrzeszyn, a Prawosławną Diecezją Lubelsko – Chełmską przed Komisją Regulacyjną ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
  e) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Szczebrzeszyn w sezonie 2020/2021,
  f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Szczebrzeszyn na rok szkolny 2020/2021,
  g) w sprawie zwolnienia i zwrotu z opłaty należnej w roku 2020 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie


Harmonogram zebrań w sołectwach gm. Szczebrzeszyn w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2021


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.