Dzisiaj: 2023-02-02, imieniny: Maria, Mirosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

„Grodzisko”

„Grodzisko” Cenny zabytek przeszłości stanowi dobrze zachowane grodzisko – nazywane wzgórzem zamkowym. Zamczysko znajduje się około 200 m na południowy zachód od klasztoru św. Katarzyny, na cyplu lessowej wierzchowiny ograniczającej od południa bagienną do niedawna dolinę Wieprza. Powstało w wyniku odcięcia sztucznie głęboką fosą od zachodu lessowego wzgórza od reszty opadającego w dół lądu. Przeprowadzone badania archeologiczne w latach 1978-81 przez Zakład Archeologii UMCS w Lublinie odsłoniły najdawniejsze dzieje zamczyska dotąd nieznane. Na podstawie licznych wykopalisk stwierdzono, że już pięć tysięcy lat temu wzgórze zamkowe zamieszkiwał neolityczny lud należący do kultury pucharów lejkowatych trudniący się rolnictwem i hodowlą.  


„Ratusz”

„Ratusz” – budowę ratusza rozpoczęto w 1840 r. wykorzystując materiał budowlany uzyskany z rozbiórki bramy zamojskiej. Ratusz postawiono w miejscu starego, zniszczonego, który był siedzibą dawnych władz miejskich oraz spełniał rolę poczty i powozowni. Ratusz wybudowany został w kształcie czworoboku, zlokalizowany na czworokątnym rynku zabudowanym po jednej stronie kamienicami jedno i dwupiętrowymi, a z drugiej strony posiadał domki z podcieniami. W czasie rozbiorów mieścił się tutaj Urząd Burmistrza, przez pewien czas był także siedzibą Rady Miejskiej. Do roku 1916 w ratuszu władzę sprawował burmistrz oraz dwu ławników. Natomiast po roku 1916 – po opuszczeniu Szczebrzeszyna przez wojska rosyjskie, a zajęciu przez austriackie, władze austriackie przysłały komisarza, który sprawował władzę w ratuszu przez okres 1 roku.

 


Kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny

Na przełomie XIV i XV wieku przybywają do Szczebrzeszyna Franciszkanie. Dla nich kościół pod wezwaniem Św. Trójcy ufundował Dymitr z Goraja w 1398 r. Były to budynki drewniane, o których pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1410. Działalność klasztoru została przerwana w okresie reformacji, a budynki klasztorne uległy zniszczeniu. Obecne pochodzą z początku XVII w. są murowane fundacji Zamoyskich. Odbudowa kościoła rozpoczęta w 1610 r. Zakończona została w 1638 r. Klasztor w tamtych czasach funkcjonalnie stanowił jedną całość, na którą składały się kościół pod wezwaniem św. Trójcy, mieszkania – pokoje dla zakonników i budynki gospodarcze.  


Kościół Św. Mikołaja (1610-1620)

Kościół św. Mikołaja – jest to najstarsza świątynia katolicka w Szczebrzeszynie. Ufundował ją w 1394 r. Dymitr z Goraja, od 1377 r. właściciel Szczebrzeszyna.

 


Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna http://www.spsz.szczebrzeszyn.info/

Stowarzyszenie powstało 20 kwietnia 2004 roku. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000217798 dnia 22.09.2004 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz statutu.

            Cele stowarzyszenia:

 1. promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą,
 2. stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom,
 3. prace na rzecz zachowania  materialnych i niematerialnych zabytków Szczebrzeszyna,
 4. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
 5. rozwój świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie inicjuje różne działania instytucji i organizacji mające na celu promowanie naszego miasta. Dlatego między innymi działaniami wydaje miesięcznik”Chrząszcz”, mający za zadanie zapoznawanie mieszkańców miasta i gminy z piękną historią a także teraźniejszością miejscowości, w której mieszkają. Gazeta w ilości 200 – 250 egzemplarzy rozchodzi się w ciągu dwu dni. Niektórzy mieszkańcy wysyłają egzemplarze gazety swoim rodzinom w kraju i za granicą.

Bardzo ważnym zadaniem jest przypominanie ludzi, którzy zapisali się pięknie w historii miasta i gminy, także tych, którzy obecnie się w tę historię wpisują: działaczy gospodarczych, ludzi związanych ze szkolnictwem i opieką zdrowotną, twórców – artystów działających na terenie naszego miasta i gminy. W tym celu stowarzyszenia będzie prowadzić działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości „Roztocze”
http://www.republika.pl/sptroztocze/

z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 13. Utworzone zostało wdniu 14 sierpnia 2001r, wówczas jako Stowarzyszenie Profilaktyczno -Edukacyjne „RAZEM” w Zwierzyńcu Koło w Szczebrzeszynie. Następnie pod nazwąStowarzyszenie Promowania Trzeźwości „Roztocze” w Szczebrzeszynie, funkcjonuje od 16 kwietnia 2002r, po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej. Jest instytucją niosącą pomoc ludziom z problemem alkoholowym. Stowarzyszenie liczy 43członków.Priorytetowe cele działania stanowią:

 • praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków odurzających,
 • praca z rodzinami osób uzależnionych,
 • praca w środowiskach patologicznych i zagrożonych przestępczością.

W ramach Stowarzyszenia działają grupy wsparcia – AA i Al.-Anon. W siedzibie Stowarzyszenia działa ponadto Punkt konsultacyjno -informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w którym dyżury pełnią, w każdą środę i czwartek w godz.17.00 – 19.00, psycholog,terapeuta i prawnik. Ponadto czynny jest telefon zaufania. Działalność Punktu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców GminySzczebrzeszyn, jak i gmin ościennych. SPT „Roztocze” prowadzi stałą współpracę z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie w/w organizacji.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” w Szczebrzeszynie MUKS

„Roztocze” powstał w lutym 2000r. Klubliczy ogółem 147 członków w wieku szkolnym oraz 38 dorosłych. Klub skupia młodzież z trzech szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącegooraz Gimnazjum w Szczebrzeszynie. Działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona jest w sekcjach: piłka nożna /2 drużyny/, tenis ziemny /2 grupy/, tenis stołowy/2 grupy/, rekreacja /1 grupa/, turystyka, Jiu-Jitsu /1 grupa/.

Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” w Szczebrzeszynie

Zarejestrowana została w Rejestrze Sądowym w lipcu 2002 r.ASPN „Roztocze” jest członkiem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Oficjalna strona http://www.roztocze.szczebrzeszyn.pl/

Stowarzyszenie Sportowe „Sanus”
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Sądowegow roku 1996. Obecnie liczy 30 członków. Zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenie prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną, a takżemieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn. Cele Stowarzyszenia określone są następująco:

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć integrujących z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Wyposażenie stanowi profesjonalny sprzęt sportowy do ćwiczeń siłowych. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w różnorodnych zawodach. W ostatnim czasie brali czynny udział w turnieju miast Zwierzyniec-Szczebrzeszyn. Byli też organizatorami imprez sportowych, w związku z obchodamirocznicowymi miasta Szczebrzeszyn. Stowarzyszenie Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego jest pierwszym tego typu zgrupowaniem powstałym w 1999 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
Postanowienia ogólne
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto i Gmina Szczebrzeszyn, a siedziba mieści się w Szczebrzeszynie przy ul. Pl. T. Kościuszki 1.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu.

Cele i sposoby działania:

 • sprawowanie opieki nad zabytkami Szczebrzeszyna i okolic
 • działanie na rzecz utworzenia i utrzymania bazy turystycznej w Szczebrzeszynie
 • wytyczanie tras dla turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej
 • sprawowanie opieki nad pomnikami przyrody Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • otoczenie ochroną ginących gatunków roślin, ptaków i zwierząt
 • czuwaniem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • organizowanie wystaw, odczytów i spotkań na temat walorów Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • utworzenie „Małej Galerii Roztocza”
 • redagowanie czasopisma „Region”
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania
 • zorganizowanie w Szczebrzeszynie Muzeum Przyrodniczo-historycznego
 • gromadzenie materiałów o regionie

§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach

Nr konta 09102053560000120200057646

W 2002 roku w czasie obchodów 650-lecia miasta dokonano otwarcia muzeum, niestety ciągła zmiana lokalu i brak miejsca przeznaczonego na ten cel utrudnia funkcjonowanie. Działalność Stowarzyszenia jest bardzo aktywna; wystawy, prelekcje,spotkania z mieszkańcami.
Zapraszamy naukowców, artystów, hobbistów miłośników przyrody i starych miasteczek do odwiedzenia naszego terenu.


Zabytkowy „Dom dyrektora” w zespole Cukrowni „Klemensów”

„Dom dyrektora” w zespole Cukrowni „Klemensów”(obecnie Restauracja & Hotelik Klemens) należącym ówcześnie do Ordynacji Zamoyskich powstał w 1895 roku.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.