Dzisiaj: 2024-02-26, imieniny: Mirosław, Aleksandr

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Życzenia

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy 

niech będzie nam wolno złożyć Wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Pracy, Dnia Flagi oraz Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.

Życzymy byśmy Wszyscy uroczyście świętowali te dni w zdrowiu, w spokoju, w poczuciu przynależności do naszej wspólnoty, szacunku do tradycji i dumy  bycia Polakiem. Dajmy dowód naszego patriotyzmu.

 

Udanej Majówki.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna              Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Henryk MATEJ                           /-/ Zbigniew Złomańczuk


PODZIĘKOWANIE

Burmistrz Szczebrzeszyna dziękuje za włączenie się do akcji szycia maseczek ochronnych:

– KGW w Wielączy Kolonii, Paniom: Teresa Waga, Genowefa Rabiega, Anna Ciurysek, Małgorzata Wróbel, Krystyna Garbaty, Katarzyna Pańczyk, Henryka Wróbel,

– KGW w Błoniu, Paniom: Henryka Cichoń, Renata Godzisz, Teresa Godzisz, Irena Samulak,

– Paniom z Brodów Dużych: Irena Chwiejczak , Wioletta Bizior, Elżbieta Mazurek, Elżbieta Romaszko, Anna Witos, Maria Bizior, Krystyna Dąbrowska,

– z Kątów Pierwszych, Pani Jolancie Wiatrowskiej,

– z Bodaczowa Pani Małgorzacie Gorczyca.  


Informacja Wojewody Lubelskiego z 28.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach

Informacja Wojewody Lubelskiego z 28 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).

Treść dokumentu


XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Transmisja z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WkiH6898Wrk

Proponowany  porządek  obrad:  


Informacja

Szanowni Państwo pobierający świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia/zasiłki szkolne

Informujemy, że w związku z otrzymaniem  przez Gminę Szczebrzeszyn dotacji na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych na okres styczeń – czerwiec 2020 r. i możliwością  zmiany wydanej decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego, osoby uprawnione, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł / na osobę,  proszone są o niezwłoczne składanie oświadczeń o aktualnej wysokości dochodów.

Druk oświadczenia dostępny jest w załączniku  oraz  będzie wyłożony przy kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 13.30.

W związku ze zmianą niektórych zasad bezpieczeństwa w przemieszczaniu się w przestrzeni publicznej odnoszących się do Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) proszę o stosowanie się do poleceń pracowników tutejszego Urzędu w kwestii przemieszczania się w obiekcie celem załatwienia sprawy.

Dodatkowych informacji związanych ze złożeniem oświadczenia można uzyskać w Referacie Oświaty pod nr. telefonu tel. 84 6821 222

 

Do pobrania: Druk oświadczenia

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha


Informacja – nauka zdalna

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania sprzętu do nauki zdalnej, Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że rodzice, którzy nie dysponują sprzętem (komputer, laptop, tablet), do realizacji kształcenia na odległość winni zgłaszać się do Dyrektorów szkół, w których Ci uczniowie realizują obowiązek szkolny.

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn posiadają  laptopy i Dyrektorzy w celu realizacji zajęć edukacyjnych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą na podstawie umowy cywilo-prawnej wypożyczać rodzicom laptopy dla uczniów.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie także przekazany w formie darowizny szkołom i to dyrektorzy tych szkół zdecydują o wypożyczaniu go najbardziej potrzebującym rodzinom.

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha


Informacja

Informacja Wojewody Lubelskiego z 17 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).


Program „Zdalna szkoła”

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant w wysokości  60.000 zł na zakup 28 komputerów stacjonarnych typu ALL in One dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Dyrektorzy placówek przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


INFORMACJA

Informacja Wojewody Lubelskiego z 15.04.20 r. o rozp. RM z 10.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).

Treść dokumentu.


Podziękowanie

Burmistrz Szczebrzeszyna dziękuje  Kołom Gospodyń Wiejskich w Wielączy Kolonii Paniom: Teresa Waga, Genowefa Rabiega, Anna Ciurysek, Małgorzata Wróbel, Krystyna Garbaty, Katarzyna Pańczyk, Henryka Wróbel, w Błoniu Paniom: Henryka Cichoń, Renata Godzisz, Teresa Godzisz, Irena Samulak, oraz Paniom z Brodów Dużych: Wioletta Bizior, Elżbieta Mazurek, Irena Chwiejczak, Elżbieta Romaszko, z Kątów I Pani Jolancie Wiatrowskiej  za włączenie się w szycie maseczek ochronnych. W akcję szycia maseczek włączyli się również pracownicy Miejskiego Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Uszyte przez Panie maseczki zostaną przekazane  z uwagi na zwiększone działania Ochotniczych Straży Pożarnych – wszystkim gminnym jednostkom  OSP oraz w miarę możliwości mieszkańcom, którzy  nie są w stanie zabezpieczyć się w maseczki ochronne poprzez  sołtysów i przewodniczących osiedli danych miejscowości.

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.