Dzisiaj: 2021-11-27, imieniny: Walery, Wilgiusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Ogoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że osoby wymagające wsparcia mogą zgłaszać się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie pod nr tel. 84 6821 208.


Obwieszczenie nr 310.2020

Szczebrzeszyn, dnia 8 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 310.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”

Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/174/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 kwietnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu. Wyłożenie przedmiotowego dokumentu odbędzie się w dniach od 18 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskim w Szczebrzeszynie, 22-460 Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, w godzinach od 10.00 do 14.00, a jego publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Szczebrzeszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępna jest na stronie internetowej Gminy Szczebrzeszyn w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Szczebrzeszyna
\-\Henryk Matej

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP – plik pdf


OGŁOSZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Szczebrzeszyn informuje, że:

 1. W dniu 9 grudnia 2020 roku odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia karty inwentaryzacyjnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Brody Małe jako działka nr:
  – 480 o pow. 0,2994 ha, stanowiącej zgodnie z decyzją Starosty Zamojskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku, znak: GKN.6824.1.6.2020 mienie gromadzkie.
 2. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną o nr 3/2020 poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 9 grudnia 2020 roku do 8 stycznia 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
 3. Osoby których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

\-\ Przemysław Cieszkowski

 

Skan ogłoszenia – plik pdf


Informacja

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. W obu konkursach jest przewidziane po 30 nagród dla najciekawszych prac. Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin. Prace można także dostarczyć osobiście do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. C. Skłodowskiej 3, V piętro, 20-029 Lublin.

Formularz oraz regulamin można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego:

 

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkursy-bozonarodzeniowe/

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursach.

 

Rafał Serej
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
tel. (81) 44 16 538


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 102

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

01-673 Warszawa ul. Podleśna 61, telefon: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151 email: meteo.warszawa@imgw.pl www: www.imgw.pl.

Zasięg ostrzeżenia w województwie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 102.

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie.

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1.

Obszar województwo lubelskie powiat zamojski.

Ważność od godz. 02:00 dnia 27.11.2020 do godz. 09:00 dnia 27.11.2020.

Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo 85% wystąpienia zjawiska(%).

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Agnieszka Prasek IMGW-PIB.

Godzina i data wydania godz. 13:25 dnia 26.11.2020.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 lubelskie/zamojski od 02:00/27.11 do 09:00/27.11.2020 marznące opady, drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Plik w wersji pdf


Informacja

page1image51836528Znak: DIeU.546.51.2020.MD

 

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem (COVID-19) Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM rozpoczęliśmy od pilotażu w województwiemałopolskim, natomiast od 10 listopada został rozszerzony na całą Polskę.

Do programu DOM pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19 kwalifikują lekarze POZ na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego. Zakwalifikowany pacjent otrzymuje poprzez SMS dane do logowania w systemie Pulsocare, a ponadto do jego domu listonosz dostarcza pulsoksymetr, dzięki któremu będzie na bieżąco badał poziom saturacji.

Dane dotyczące zdrowia pacjentów są zbierane poprzez system PulsoCare, do którego są wprowadzane wyniki pomiarów pulsoksymetrem i w którym pacjenci odpowiadają na pytania dotyczące stanu zdrowia w ankiecie. Aplikacja mobilna łączy się z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytuje dane o poziomie saturacji i tętnie pacjenta. Dane można również wprowadzić do systemu ręcznie po samodzielnym sczytaniu ich z ekranu pulsoksymetru.

W przypadku niepokojących sytuacji reagują konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Konsultanci w Centrum otrzymują natychmiastowe powiadomienie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania. Pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady z lekarzem. W razie konieczności konsultanci wzywają do pacjenta pogotowie ratunkowe. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.

Z uwagi na istotę projektu oraz dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, zwracam się z prośbą o aktywne promowanie programu Domowa Opieka Medyczna w Państwa województwach.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska
Podsekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie/

 

Warszawa, 23 listopada 2020

page1image66342464

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl www.gov.pl/zdrowie

page1image66353600 page1image66560832


Informacja dla mieszkańca

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wniesione w trakcie procesu opiniowania i konsultacji społecznych (od 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.) uwagi i opinie, stanowiły podstawę do doprecyzowania zapisów projektu uchwały.

            Jednocześnie informuję, że w załączeniu przekazujemy projekt przedmiotowego dokumentu wraz z uzasadnieniem, który został również zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.lubelskie.pl  (Rolnictwo i Środowisko).

            W związku z powyższym oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) uprzejmie proszę o wyrażenie opinii w sprawie ww. nowego projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Informuję, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niewydanie opinii w terminie  miesiąca od daty otrzymania, oznacza akceptację ww. projektu.

Uchwała dot. wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w wersji uwzględniającej rezultaty opiniowania projektu oraz wnioski z konsultacji społecznych i konsultacji z organizacjami pozarządowymi zostanie przedłożona Sejmikowi Województwa Lubelskiego celem uchwalenia i nadania jej statusu aktu prawa miejscowego.

 

Treść dokumentu – wydruk /pdf/


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

Stanowisko pracy: Referent do spraw podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw drogownictwa w referacie budownictwa Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane ukończenie studiów inżynierskich o kierunku transport)
 • co najmniej odbyty staż zawodowy w strukturach administracji samorządowej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 


INFORMACJA

Szczebrzeszyn, dnia 4 listopada 2020 roku

 

Niniejszym informuję, że Burmistrz Szczebrzeszyna podjął decyzję o zwrocie czynszu dzierżawnego (w pełnej wysokości) podmiotom, które zawarły z Gminą Szczebrzeszyn umowy dzierżawy części parkingu poł. przy cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, w celu handlu zniczami i chryzantemami, na konto wskazane przez zainteresowanych.
Powyższe podyktowane jest wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono § 28a zgodnie z którym ustawodawca od dnia 31 października 2020 roku do dnia 2 listopada 2020 roku zakazał wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.
Jednocześnie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi pomoc dla posiadaczy chryzantem. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej przedmiotowej instytucji, pod adresem arimr.gov.pl, bądź na infolinii Agencji pod nr telefonów:
800 38 00 84 i 22 595 06 11.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Skan oryginału informacji


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.